Rytmika i taniec z choreoterapią w wychowaniu muzyczno- ruchowym dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Cel/Adresaci
Celem studiów jest uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca. W trakcie studiów każdy uczestnik, pod kierunkiem specjalistów, wykona portfolio zawierające scenariusze atrakcyjnych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ruchu, zajęć umuzykalniających, choreografie, projekty, prezentacje artystyczne, propozycje ciekawych zajęć włączania ruchu i muzyki do zajęć muzycznych, wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Ponadto pozna metody i techniki wspierające poznawczy, ruchowy i emocjonalny rozwój dziecka i zostanie przygotowany do prowadzenia terapii przez taniec i ruch.
Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, zarówno I jak i II stopnia i przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
350 godzin (60 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie ferii/ wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykładowcy to praktycy w specjalnościach: artystycznej i muzycznej, terapeuci oraz dyplomowani instruktorzy tańca
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłątne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z diagnozą i pracą z uczniem z zespołem Aspergera (dawna nazwa oligofrenopedagogika)

Cel/Adresaci Studia przygotowują do edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Wyposażają w wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i metodyki nauczania z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej, …