Neurologopedia

Neurologopedia
2 semestry


Czesne : 440 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Neurologopedia to kolejny stopień w zakresie nabywania kwalifikacji i kompetencji pozwalających na profesjonalizację działań i świadczenie pracy w służbie zdrowia. Poziom logopedii ogólnej uprawniający do pracy w systemie oświaty często nie pozwala na podejmowania wyzwań terapeutycznych z zaburzeniami, z którymi najczęściej spotykamy się wśród pacjentów oddziałów szpitalnych.

Wzrastająca liczba urazów czaszkowo – mózgowych, chorób cywilizacyjnych, tj. udarów i zawałów mózgu, drastycznie starzejąca się struktura demograficzna i związane
z tym faktem implikacje chorób neurodegeneracyjnym wytworzyły na medycznymi terapeutycznym rynku pracy niespotykaną dotychczas wysoką skalę zapotrzebowania
w zakresie terapeutów neurologopedów. Zostaje zwiększana liczba miejsc dla pacjentów placówek leczniczych i zakładów opiekuńczo – leczniczych, których m.in. funkcjonowanie w ramach kontraktowania z NFZ opiera się na zatrudnieniu neurologopedów.

Dotychczasowe zaspokojenie potrzeb rynku oświatowego w zakresie wykształconych terapeutów logopedów nie pokrywa się z potrzebami bieżącymi na terapeutów neurologopedów, wyposażonych w specyficzny zasób wiedzy i kompetencji powiązanych ze specjalistyczną wiedzą medyczną. Czym innym jest prowadzenie dziecka z wadami wymowy, a czym innym jest prowadzenie terapii zaburzeń komunikacyjnych o podłożu neurologicznym. Zakres potrzeb na rynku pracy dodatkowo potęguje liczba dzieci przychodzących na świat z deficytami rozwoju, po cesarskich cięciach, wcześniaków lub po incydentach krwotocznych śródmózgowia. Ilość ofert pracy ogłaszana na portalach internetowych dla neurologopedów wskazuje na konieczność dostosowania oferty edukacyjnej dla logopedów, którzy po zdobyciu stosownych kompetencji w drodze edukacji podyplomowej, będą mogli wesprzeć system opieki zdrowotnej w zakresie usług terapeutycznych.

Cel / Adresaci
Podyplomowe studia w zakresie neurologopedii są dedykowane wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia logopedyczne, które uzyskane zostały w wyniku ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub w wyniku ukończenia specjalności logopedycznej na studiach magisterskich.

Grupa adresatów studiów podyplomowych jest ściśle określona z jednej strony specyfiką edukacyjną wynikającą z uprawnień i kompetencji, z drugiej strony podlega regulacjom prawnym. Podjęcie studiów w zakresie neurologopedii wymaga w aspekcie merytorycznym posiadania podstawowej wiedzy jaką mają absolwenci studiów logopedii ogólnej lub logopedii klinicznej. Natomiast w aspekcie prawnym, kto może zostać uczestnikiem studiów w ww. przedmiocie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w kwestii kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych Z uwagi na powyższe studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii kierowane są do osób, które rozpoczęły po dniu 30 września 2012 r. i ukończyły studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii.

Ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra oraz ukończyły studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii.

Rozpoczęły po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyły studia wyższe na kierunku albo w specjalności logopedia obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu magistra.

Rozpoczęły po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończyły studia wyższe i uzyskały tytułu magistra oraz ukończyły studia podyplomowe z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii.

Czas trwania studiów:
2 semestry
360 godzin dydaktycznych (w tym 95 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Zjazdy będą odbywać się w systemie hybrydowym:

- na uczelni w kontakcie bezpośrednim
- zdalnie z wykorzystaniem platformy e-learningowej
Forma studiów niestacjonarna, weekendowa

Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:II
Ilość rat: 8
Czesne: 440 zł/miesięcznie.2 raty po 1 710 zł,

jednorazowa wpłata w kwocie 3 370 zł,

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, w tym  samodzielnych pracowników naukowych, ekspertów posiadających uprawnienia do kształcenia w zakresie uznanych i certyfikowanych metod prowadzenia terapii osób zaburzeniami neurologicznymi.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent studiów podyplomowych „Neurologopedia” zdobędzie kwalifikacje uprawniające do pracy we wszystkich placówkach systemu służby zdrowia, prowadząc terapię osób z chorobami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi.
Absolwent uzupełni dotychczasowy zakres kwalifikacji w zakresie profesjonalnej diagnozy i prowadzenia terapii neurologopedycznej dzieci i osób dorosłych.
Zgłoszenia:
Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Wymagane dokumenty:
- Podanie
- Odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia,
- Kwestionariusz zgłoszeniowy
- Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ