Neurologopedia

Neurologopedia
2 semestry


Czesne : 445 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Neurologopedia to kolejny stopień w zakresie nabywania kwalifikacji i kompetencji pozwalających na profesjonalizację działań i świadczenie pracy w służbie zdrowia. Poziom logopedii ogólnej uprawniający do pracy w systemie oświaty często nie pozwala na podejmowania wyzwań terapeutycznych z zaburzeniami, z którymi najczęściej spotykamy się wśród pacjentów oddziałów szpitalnych.

Wzrastająca liczba urazów czaszkowo – mózgowych, chorób cywilizacyjnych, tj. udarów i zawałów mózgu, drastycznie starzejąca się struktura demograficzna i związane
z tym faktem implikacje chorób neurodegeneracyjnym wytworzyły na medycznymi terapeutycznym rynku pracy niespotykaną dotychczas wysoką skalę zapotrzebowania
w zakresie terapeutów neurologopedów. Zostaje zwiększana liczba miejsc dla pacjentów placówek leczniczych i zakładów opiekuńczo – leczniczych, których m.in. funkcjonowanie w ramach kontraktowania z NFZ opiera się na zatrudnieniu neurologopedów.

Dotychczasowe zaspokojenie potrzeb rynku oświatowego w zakresie wykształconych terapeutów logopedów nie pokrywa się z potrzebami bieżącymi na terapeutów neurologopedów, wyposażonych w specyficzny zasób wiedzy i kompetencji powiązanych ze specjalistyczną wiedzą medyczną. Czym innym jest prowadzenie dziecka z wadami wymowy, a czym innym jest prowadzenie terapii zaburzeń komunikacyjnych o podłożu neurologicznym. Zakres potrzeb na rynku pracy dodatkowo potęguje liczba dzieci przychodzących na świat z deficytami rozwoju, po cesarskich cięciach, wcześniaków lub po incydentach krwotocznych śródmózgowia. Ilość ofert pracy ogłaszana na portalach internetowych dla neurologopedów wskazuje na konieczność dostosowania oferty edukacyjnej dla logopedów, którzy po zdobyciu stosownych kompetencji w drodze edukacji podyplomowej, będą mogli wesprzeć system opieki zdrowotnej w zakresie usług terapeutycznych.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z obciążonym okresem ciążowo okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy.

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra oraz ukończyły studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 540 godzin kształcenia w zakresie logopedii.

Po studiach uzyskasz przygotowanie do pracy jako logopeda o specjalności neurologopedia w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji językowej typu neurologicznego.

 

 


2 semestry

280 godzin + 90 godzin praktyki

Studia odbywają się w formie weekendowej: sobota-niedziela (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Forma odbywania zajęć: hybrydowa
Zajęcia teoretyczne – platforma Teams
Stacjonarne/warsztatowe – siedziba Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

 

Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.

Ilość semestrów: II
Czesne: 445 zł/ miesięcznie.

2 raty po 3 200 zł,

jednorazowa wpłata w kwocie 6 300 zł.

 

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:

Dogodne formy zapisu:

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

 

ZAPISZ SIĘ