Pielęgniarstwo – studia magisterskie

O kierunku PielęgniatswoRekrutacja krok po krokuOrganizacja StudiówCzesneStypendia i zniżkiZajęcia praktycznePraktyki zawodoweWykaz przedmiotów

Studia drugiego stopnia magisterskie 2- letnie uzupełniające

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia jest przygotowanie wykształconej kadry specjalistów.

Zaproponowany przez Wyższą Szkołę Medyczna w Kłodzku program jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowanie lokalnego oraz światowego rynku pracy.

Pielęgniarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków na naszej Uczelni. Jest przede wszystkim  nowoczesny i praktyczny. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

 •  studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe), na których uzyskasz tytuł licencjata pielęgniarstwa
 •  studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające), na których uzyskasz tytuł magistra pielęgniarstwa

Zanim zdecydujesz się na studiowanie na tym kierunku musisz wiedzieć, że pielęgniarstwo uznawane jest jako zawód zaufania publicznego
i zarówno chorzy jak i ich bliscy będą oczekiwać od Ciebie dyskrecji, troskliwości, serdeczności, uprzejmości oraz cierpliwości i wyrozumiałości. Zawód wymaga również staranności i dokładności w wykonywaniu zabiegów. Od ciebie pacjenci będą oczekiwać przede wszystkim odpowiedzialności oraz posiadania bogatej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Od pielęgniarki / pielęgniarza wymaga się   kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy.

W naszej Uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i doskonalących.

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju.Pielęgniarki/ Pielęgniarze ciągle są poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce jak i na świecie. Opuszczając naszą Uczelnię posiadasz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2.

Pracować możesz  w krajowych i zagranicznych: w Europie, Anglii, Ameryce czy Azji:przychodniach zdrowia,szpitalach i innych placówkach opieki medycznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, prywatnych klinikach,ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach.

W Naszej Uczelni możesz zaplanować i rozpocząć swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym. W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego bierzesz udział w licznych ciekawych projektach na rzecz mieszkańców naszego rejonu. Pomożemy rozwinąć Twoją kreatywność. Jeżeli masz ciekawy pomysł, pomożemy rozwinąć Twoje zainteresowania.

 

Rekrutacja na studia II stopnia jest ciągła. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Nabór na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęty!

 

KROK 1 
Wybrać kierunek kształcenia, który Cię interesuje

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie

KROK 2
Jeśli masz pytania

przyjdź do nas: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21 (pok. 102, I piętro)
napisz do nas dziekanat@wsm.klodzko.pl
lub zadzwoń 74 867 13 02

KROK 3 

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online i osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez uprawnionego pracownika Uczelni lub notarialnie
2) podanie o przyjęcie na studia,
3) kwestionariusz ankiety osobowej,
4) jedną aktualną kolorową fotografię kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów,
5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI wymiar 300 x 375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 MB), fotografia jest konieczna do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej (w razie problemów z wgraniem zdjęcia prosimy je przesłać na adres e- mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl),
6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (skierowanie na badania prosimy odebrać w Dziekanacie),
7) kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Nr konta bankowego: 08 1090 2327 0000 0001 3581 9942

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
Tytuł: imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, ratownictwo medyczne)
Kwota: 85 zł

KROK 4
Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia

Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i dołączeniu do grona studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

KROK 5
Jeśli  nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia

Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni

KROK 6
Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia

Studia drugiego  stopnia (magisterskie)  

Czas trwania: 2 lata

Forma studiów:

Stacjonarna

Niestacjonarna (zjazdy co 2 tygodnie sobota, niedziela)

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata Opłata rekrutacyjna
Opłata wpisowa
500 zł 574 zł 2820 zł 5550 zł 85 zł 0 zł

Przy wpłacie jednorazowej oszczędzacie Państwo aż 450 zł

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21 ,
Tytuł:
Imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, pielęgniarstwo mgr)
Kwota: 85

 

W naszej uczelni wprowadziliśmy pakiety zniżek:

PAKIET ABSOLWENCKI:

– jeśli studiujecie lub studiowaliście na WSM w Kłodzku to przysługuje Państwu 10 % zniżki na kolejny kierunek.

– jeśli skończyliście Państwo kierunek medyczny w szkole policealnej przysługuje Państwu 5 % zniżki

 

PAKIET RODZINNY:

– jeśli ktoś z bliskiej rodziny (w pierwszej linii pokrewieństwa) studiuje na uczelni przysługuje Państwu 5% zniżki i 5% spokrewnionemu przez pierwszy semestr studiów.

Pakietów nie łączymy.

Strona w przygotowaniu

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych. Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku i okolicy.

Zajęcia praktyczne prowadzone są:

– w symulowanych nowoczesnych salach dydaktycznych Wyższej Szkoły Medycznej

– oddziałach szpitalnych

-POZ,

-sanatoriach

-ZOL

-DPS

 

Uczelnia współpracuje z licznymi podmiotami w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z planem studiów.
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku posiada ustalone zasady odbywania praktyk.

Praktyki trwają łącznie 160 godzin (4 tygodnie) zgodnie z poniższą tabelą.

Wymiar i rodzaj praktyk zawodowych – studia II stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Rodzaj praktyki zawodowej I rok II rok Placówki
Praktyka w zakresie opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej
40
Oddział kardiologii
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 60
Oddział geriatryczny
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Dom Pomocy Społecznej
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej 40
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
Zarządzanie w pielęgniarstwie 20 Placówki medyczne

Celem praktyk zawodowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez

 • Dokonywanie wyboru właściwych sposobów, metod, technik postępowania niezbędnych w wykonywaniu pracy pielęgniarki,
 • Integrowanie wiedzy teoretycznej w obszarze praktycznej działalności zawodowej,
 • Doskonalenie umiejętności organizacji pracy w zakresie pielęgniarstwa,
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów specjalistycznych,
 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem,
 • Kształtowanie umiejętności pracy z zespole terapeutycznym, interpretowania i rozwiązywania problemów,
 • Przygotowanie do samodzielnej pracy w zawodzie pielęgniarskim przez:

– motywowanie do podejmowania działań na rzecz rozwoju zawodowego, osiągania coraz wyższego poziomu rozwoju ogólnego i zawodowego,

– poszerzanie wiedzy w zakresie perspektyw rozwojowych zawodu oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym,

– dobór odpowiednich metod pracy zawodowej,

– ocenę poprawności osiąganych wyników pracy,

–  doskonalenie umiejętności pracy w zespole,

– tworzenie warunków do prowadzenia pracy badawczej związanej z przygotowaniem pracy magisterskiej.

 

Praktyka w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego

Cel praktyki:

Celem praktyki zawodowej w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego jest doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do realizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w oddziale specjalistycznym. Dlatego do praktyki zawodowej wybrano te obszary działalności pielęgniarskiej, której stanowią wyzwania współczesnej opieki pielęgniarskiej tj. opieka pielęgniarska w intensywnej opiece, opieka długoterminowa oraz opieka pielęgniarska w kardiologii inwazyjnej.

 

W wyniku procesu kształcenia praktycznego student:

 • Doskonali umiejętności organizowania pracy pielęgniarskiej, planowania, podejmowania decyzji, współpracy z zespołem terapeutycznym, komunikacji z pacjentem i jego rodziną,
 • Opracuje wzór dokumentacji procesu pielęgnowania dostosowany do specyfiki opieki pielęgniarskiej,
 • Przeprowadzi ocenę stanu pacjenta, z uwzględnieniem obserwacji, wywiadu, analizy dokumentacji medycznej, wyników badania stanu fizycznego i psychicznego pacjenta,
 • Przeanalizuje uzyskane informacje, rozpozna/sformułuje problemy pielęgnacyjne pacjenta, ustali plan opieki pielęgniarskiej, przygotuje do samoopieki, dokona ewaluacji uzyskanych wyników opieki,
 • Udokumentuje pielęgnowanie pacjenta zarówno w dokumentacji oddziału jak i w indywidualnej dokumentacji przebiegu procesu pielęgnowania,
 • Podejmie działania wynikające z przyjętych standardów i procedur postępowania,
 • Przygotuje pacjenta do badan diagnostycznych i terapeutycznych,
 • Uwzględni prawa pacjenta,
 • Podejmie działania na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

 

Formy i warunki zaliczenia praktyki zawodowej

1. Obecność na praktyce, punktualność, kultura osobista, poprawna organizacja pracy.

2. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego pacjenta (studium przypadku).

 

Treści merytoryczne

1. Doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania opieki pielęgniarskiej oraz rozwoju zawodowego.

2. Zapoznanie się ze specyfiką wybranych oddziałów specjalistycznych.

3. Samodzielne opracowanie i prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego pacjenta.

4. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej zgodnie z przyjętymi standardami.

5. Ocena i samoocena wyników pracy studentów w czasie odbytych praktyk zawodowych.

 

Praktyka w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie

Cel praktyki

Celem odbycia praktyki jest praktyczne zapoznanie się studenta z zasadami sprawowania funkcji pielęgniarek na stanowiskach kierowniczych.

W wyniku procesu kształcenia praktycznego student:

 • Zapozna się z zakresem obowiązków pielęgniarki oddziałowej, przełożonej, naczelnej pielęgniarki, dyrektora ds. pielęgniarstwa,
 • Zna podstawy prawne pracy pielęgniarki,
 • Przedstawi zasady obsadzania  pielęgniarek na stanowiska kierownicze w placówce gdzie odbywa praktykę,
 • Scharakteryzuje dokumentację prowadzoną przez pielęgniarki na stanowiskach kierowniczych,
 • Przedstawi plan pracy pielęgniarki na stanowisku kierowniczym,
 • Pozna plan rozwoju zawodowego i doskonalenia zawodowego w placówce, w której odbywa praktykę,
 • Pozna systemy motywacyjne pielęgniarek,
 • Pozna zasady przyjmowania pielęgniarek do pracy,
 • Scharakteryzuje zasady kontroli pracy pielęgniarek,
 • Przedstawi motywację własnego rozwoju zawodowego w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Formy i warunki zaliczenia praktyki zawodowej

1. Przedstawienie własnej dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych celów praktyki ( opis realizacji założeń).

2. Student ma możliwość wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej.

3. W dzienniku praktyk należy wpisać wszystkie praktyki zawodowe.

4. Podstawą do weryfikacji efektów kształcenia dla praktyk Dzienniki Kształcenia Praktycznego.

Pielęgniarstwo europejskie
Teoria pielęgniarstwa
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Dydaktyka medyczna
Podstawy psychologii zarządzania
Metody pracy pielęgniarskiej
Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
Hematologia i opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, schorzeniami naczyń i ranami przewlekłymi
Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
Opieka pielęgniarska w przewlekłych chorobach nerek
Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Nowoczesne techniki diagnostyczne
Epidemiologia
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej
Pielęgniarstwo w opiece onkologicznej
Pielęgniarstwo okulistyczne
Opieka pielęgniarska w urologii
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa internistycznego-gastroenterologia
Podstawy masażu leczniczego/Andropauza
Język migowy/statystyka medyczna
Język angielski
Zarządzanie w pielęgniarstwie
Podstawy psychoterapii
Zarządzenie jakością w ochronie zdrowia
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy pielęgniarskiej
Podstawy pewne systemu ochrony zdrowia
Podstawy marketingu usług medycznych
Wypalenie zawodowe pielęgniarek
Farmakologia kliniczna
Pielęgniarstwo otolaryngologiczne
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym
Opieka pielęgniarska w endokrynologii
Opieka pielęgniarska w podstawowej opiece zdrowotnej
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Profilaktyka starzenia się człowieka
Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej/Programy informatyczne w ochronie zdrowia
Pielęgniarstwo chorób skóry/Tanatoedukacja w medycynie
Prawa pacjenta/Genetyka w medycynie
Seminarium magisterskie