Logopedia

Logopedia
3 semestry


Czesne : 445 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Studia podyplomowe w zakresie logopedii skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia/ studia magisterskie z obszarów nauk humanistycznych, w tym pedagogiki, psychologii oraz kierunków medycznych i nauk o zdrowiu: fizjoterapii, pielęgniarstwa.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności do pracy w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej. Studia dają pełne uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy.

Adresatami studiów podyplomowych są osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie logopedii pozwoli Ci na:

 • dobór i stosowanie różnorodnych metod i technik badań logopedycznych,
 • profesjonalną ocenę stanu komunikacji językowej u dzieci i dorosłych,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych i usuwanie wad wymowy,
 • wdrożenie procesu terapeutycznego w zaburzeniach miofunkcjonalnych,
 • ustalenie metod i trybu postępowania terapeutycznego w przypadku zaburzeń komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zorganizowanie warsztatu pracy logopedy (gabinetu logopedycznego) w placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia,
 • opracowywanie programów terapeutycznych, rewalidacyjnych, korekcyjnych,
 • korzystanie z wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych,
 • budowanie programu terapii w zakresie pracy z uczniem z dysleksją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi,
 • stosowanie metod diagnozowania i rehabilitacji afazji, dyzartrii, zaburzeń emisji głosu.

 

3 semestry

420 godzin + 120 godzin praktyk zawodowych

Studia odbywają się w formie weekendowej: sobota-niedziela (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Forma odbywania zajęć: hybrydowa
Zajęcia teoretyczne – platforma Teams
Stacjonarne/warsztatowe – siedziba Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.

Ilość semestrów: III
Czesne: 445 zł/miesięcznie.

2 raty po 3 300 zł,

jednorazowa wpłata w kwocie 6 500 zł

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 


Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

 

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

Praktyki zawodowe

 • przedszkole/ szkoła podstawowa ogólnodostępna/ integracyjna (w zakresie profilaktyki wad wymowy, planowania i realizacji zajęć logopedycznych) – 30 godzin
 • przedszkole/ szkoła podstawowa specjalna (w zakresie planowania i realizacji zajęć logopedycznych, zajęć rewalidacyjnych) – 30 godzin
 • poradnia psychologiczno – pedagogiczna (w zakresie diagnostyki, wydawania opinii  i orzeczeń, prowadzenia terapii) – 30 godzin
 • placówka medyczna (oddział rehabilitacyjny) lub zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w zakresie prowadzenia działań o charakterze korekcyjnym, kompensacyjnym i rehabilitacyjnym osób/ dzieci zagrożonych niepełnosprawnością) – 30 godzin

 

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ