Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’’
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wyższa Szkoła Medyczna, ul. Warty 21 57-300 Kłodzko jest realizatorem projektu :
„Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’’
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r.- 31.08.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 2 998 633,08 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 908 575,08 zł
Wkład własny: 90 058,00 zł
Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji kadr i wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego.
Cel projektu realizowany będzie przez cele szczegółowe:
– dostosowanie programów kształcenia na studiach do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzenie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych,
– wyposażenie Studentów w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w zajęciach warsztatowych, dodatkowych zadaniach praktycznych, realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych,
– szkolenia dla pracowników pełniących funkcje zarządcze i administracyjne z obszaru zarządzania, finansów, zmian legislacyjnych,
– szkolenia dla kadry dydaktycznej podnoszące kompetencje w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych i wykorzystania narzędzi ICT w prowadzonym procesie dydaktycznym,
-unowocześnienie infrastruktury informatycznej, zwiększenie jej funkcjonalności do efektywnego zarządzania nowoczesną uczelnią.
2/2
Kto może być uczestnikiem projektu:
– obecni oraz potencjalni Studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – 198osób
, którym do zakończenia studiów pozostało max. cztery semestry, na podstawie przeprowadzonego bilansu kompetencji, ujawniającego brak danej kompetencji , a dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach w ramach projektu brak ten mogą zniwelować.
– kadra administracyjna, kadra kierownicza
– 10 osób, na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgodności obszaru szkoleń z pełnionymi obowiązkami.
– kadra dydaktyczna
– 30 osób, tj. nauczyciele akademiccy w rozumieniu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym bądź posiadający umowę cywilno-prawną na prowadzenie dydaktyki w Wyższej Szkole Medycznej, ul. Warty 21 57- 300 Kłodzko, a okres na jaki została zawarta umowa obejmuje zarówno okres udziału w projekcie, jak i semestr, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji.Bez względu na ich wyjściowy poziom kompetencji dydaktycznych w planowanych obszarach wsparcia.
Przewidziane wsparcie:
1. Wizyty studyjne u pracodawców- zapoznanie studentów z organizacją pracy i funkcjonowaniem placówek medycznych.
2. Zadania praktyczne dla studentów, realizowane w formie projektowej - zakładanie własnej działalności.
3. Warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji z pacjentem oraz innymi członkami zespołu medycznego.
4. Zajęcia warsztatowe dla ratowników medycznych- ratownictwo wysokościowe,ratownictwo wodne.
5. Szkolenia dla kadry administracyjnej z zakresu zmian legislacyjnych wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym.
6. Szkolenia dla kadry dydaktycznej podnoszące innowacyjne kompetencje zawodowe, w tym i zagraniczne staże.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem z projektowym.

Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
Ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko
tel: 74 867 13 02
tel. kom: +48 531 604 500
E-mail: monitoring.powr@wsm.klodzko.pl
Projekt pt.
,,
Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’’
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ProgramuOperacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z094/18-00

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

MAJ 2023

TEMAT: Standard opieki pielęgniarskiej - ANITA TADEUSZÓW

GR 1 PT

 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 04.05.2023 12:00-19:45 10 On-line
2 07.05.2023 09:00-16:45 10 On-line
3 20.05.2023 12:00-19:45 10 Stacjonarne

TEMAT: Standardy postępowania pielęgniarskiego z pacjentem w stanie hipotermii.
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie hipotermii – PIOTR LISIOWIEC

GR 2 P

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 06.05.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
2 07.05.2023 12:00-20:30 10 On-line

TEMAT: Udział pielęgniarki w badaniach czynnościowych układu oddechowego (Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością oddechową STANISŁAWA ZAWADZKA

GR 1 PZ

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 06.05.2023 13:00-20:30 10 Stacjonarne
2 07.05.2023 13:00-20:30 10 On-lin
3 10.05.2023 13:00-20:30 10 Stacjonarne

TEMAT: Udział pielęgniarki w badaniach czynnościowych układu oddechowego (Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością oddechową STANISŁAWA ZAWADZKA

GR 2 PZ 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 04.05.2023 13:00-20:30 10 On-lin
2 05.05.2023 13:00-20:30 10 On-lin
3 11.05.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne

 

KWIECIEŃ 2023

TEMAT: Badania POCT w miejscu opieki nad pacjentem - zadania pielęgniarki
(Przyłóżkowa ocena stanu pacjenta ( POC ) w zadaniach pielęgniarki- ANNA KOŁODZIEJ

GR 1 PK

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 29.04.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
2 30.04.2023 12:00-20:30 10 On-line

 

TEMAT: Standard opieki pielęgniarskiej - ANITA TADEUSZÓW

 

GR 1 PT

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 23.04.2023 09:00-16:45 10 Stacjonarne
2 29.04.2023 12:00-19:45 10 On-line
3 30.04.2023 12:00-19:45 10 Stacjonarne

TEMAT: Udział pielęgniarki w badaniach czynnościowych układu oddechowego (Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością oddechową STANISŁAWA ZAWADZKA

GR 1 PZ

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 22.04.2023 13:00-20:30 10 On – line
2 23.04.2023 13:00-20:30 10 Stacjonarne
3 29.04.2023 13:00-20:30 10 On – line

 

TEMAT: Standardy postępowania pielęgniarskiego z pacjentem w stanie hipotermii.
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie hipotermii – PIOTR LISIOWIEC

GR 2 P

 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 22.04.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
2 23.04.2023 12:00-20:30 10 On-line

TEMAT: Badania POCT w miejscu opieki nad pacjentem - zadania pielęgniarki
(Przyłóżkowa ocena stanu pacjenta ( POC ) w zadaniach pielęgniarki- ANNA KOŁODZIEJ

GR 2 PK

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 26.04.2023 16:00-20:30 6 On -line
2 27.04.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne

TEMAT: Udział pielęgniarki w badaniach czynnościowych układu oddechowego (Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością oddechową STANISŁAWA ZAWADZKA

GR 2 PZ

 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 15.04.2023 13:00-20:30 10 Stacjonarne
2 16.04.2023 13:00-20:30 10 Stacjonarne
3 19.04.2023 13:00-20:30 10 On – line

TEMAT: Standardy postępowania pielęgniarskiego z pacjentem w stanie hipotermii.
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie hipotermii – PIOTR LISIOWIEC

GR 3 P

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 15.04.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
2 16.04.2023 12:00-20:30 10 On-line

TEMAT: Standardy postępowania pielęgniarskiego z pacjentem w stanie hipotermii.
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie hipotermii – PIOTR LISIOWIEC

GR 4 PL

 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 29.04.2023 12:00-20:30 10 On-line
2 30.04.2023 12:00-20:30 10 On-line

MARZEC 2023

TEMAT: Standardy postępowania pielęgniarskiego z pacjentem w stanie hipotermii.
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie hipotermii – PIOTR LISIOWIEC

GR 2 P

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 11.03.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
2 12.03.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
3 16.03.2023 12:00-20:30 10 On-line
4 17.03.2023 12:00-20:30 10 On-line

 

TEMAT: Teletransmisja w praktyce systemu ratownictwa medycznego
(Zintegrowane ratownictwo medyczne w praktyce) - JACEK MEDYŃSKI

GR 2 RM

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 01.03.2023 16:00-20:30 6 On-line
2 02.03.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne
3 07.03.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne
4 09.03.2023 16:00-20:30 6 On-line
5 17.03.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne
6 20.03.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne

 

TEMAT: Standardy postępowania pielęgniarskiego z pacjentem w stanie hipotermii.
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie hipotermii – PIOTR LISIOWIEC

GR 3 P

 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 18.03.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
2 19.03.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne

 

TEMAT: Teletransmisja w praktyce systemu ratownictwa medycznego
(Zintegrowane ratownictwo medyczne w praktyce) - JACEK MEDYŃSKI

GR 1 RM

 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 03.03.2023 16:00-20:30 6 On-line
2 06.03.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne
3 10.03.2023 16:00-20:30 6 On-line
4 16.03.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne
5 21.03.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne

LUTY 2023

TEMAT: Standardy postępowania pielęgniarskiego z pacjentem w stanie hipotermii.
(Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie hipotermii – PIOTR LISIOWIEC

GR 1 P

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 11.02.2023 10:00-19:30 12 On-line
2 12.02.2023 15:00-21:00 8 On-line
3 18.02.2023 12:00-20:30 10 On-line
4 19.02.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
5 25.02.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne
6 26.02.2023 12:00-20:30 10 Stacjonarne

TEMAT: Teletransmisja w praktyce systemu ratownictwa medycznego

(Zintegrowane ratownictwo medyczne w praktyce) - JACEK MEDYŃSKI

GR 1 RM 

LP DATA ZAJĘĆ GODZINY ZAJĘĆ ŁĄCZNA LICZBA GODZIN FORMA ZAJĘĆ
1 10.02.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne
2 13.02.2023 16:00-20:30 6 On-line
3 20.02.2023 16:00-20:30 6 On-line
4 24.02.2023 16:00-20:30 6 Stacjonarne
5 27.02.2023 16:00-20:30 6 On-line

TEMAT: Teletransmisja w praktyce systemu ratownictwa medycznego

(Zintegrowane ratownictwo medyczne w praktyce) - JACEK MEDYŃSKI

GR 2 RM