Ratownictwo medyczne – studia licencjackie

Ratownictwo medyczne

Studia Licencjackie
6 semestrów, 3 lata


Studia o profilu praktycznym


Czesne : już od 675 zł/miesięcznie


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

OPIS KIERUNKU

Ratownik medyczny pracuje w zawodzie, w który wpisana jest odpowiedzialność za życie ludzkie, dlatego w procesie kształcenia konieczne jest korzystanie z doświadczenia profesjonalistów. W Wyższej Szkole Medycznej, pod opieką wybitnych specjalistów student zyska praktyczną wiedzę, dzięki której w krótkim czasie znajdzie pracę pełną wyzwań! Zdobyte kwalifikacje zapewniają naszym Absolwentom pracę w wielu placówkach, które każdego dnia niosą pomoc, ratując życie ludzkie. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest profesjonalne przygotowanie przyszłych ratowników medycznych do pracy w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku posiadamy profesjonalny sprzęt medyczny, a praktyki organizujemy w najlepszych placówkach służby zdrowia!

 

CZAS TRWANIA I TRYB STUDIÓW

Czas trwania studiów I stopnia (licencjackich): 6 semestrów, 3 lata
Tryb studiów: licencjackie, niestacjonarne

HARMONOGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia stacjonarne: soboty i niedziele
Popołudniowe zajęcia e-learningowe: środa, czwartek, piątek (max 2 dni)

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz placówkach medycznych na terenie Kotliny Kłodzkiej

AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce i dostępne są TYLKO dla zalogowanych studentów.

Studia składają się w 50% z zajęć praktycznych.

CENA STUDIÓW

Ilość semestrów: II

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

I rok studiów

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 12 10 2 1
Kwota raty 775 zł 915 zł 4485 zł 8800 zł

II rok studiów

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 12 10 2 1
Kwota raty 775 zł 915 zł 4485 zł 8800 zł

III rok studiów

System opłat miesięczny semestralny roczny
Ilość rat 8 8 2 1
Kwota raty 1140 zł 1140 zł 4485 zł 8800 zł

Zniżki przysługujące studentom:

1. Opłata za drugi kierunek - 20% czesnego
2. Opłata dla absolwentów studiów WSM oraz absolwentów policealnych szkół medycznych -15% czesnego
3. Obniżenie czesnego za polecenie Uczelni innej osobie 50 zł od osoby (nie więcej niż 200 zł). Zniżka odejmowana jest jednorazowo od pierwszej opłaty czesnego.
Opłata wpisowa: 0 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

Liczba godzin praktyk wynosi 960 godzin, za które student otrzymuje  36 pkt ESTS w całym cyklu kształcenia.

Praktyki realizowane są jako praktyki śródroczne i wakacyjne.

 

Celem ogólnym praktyki zawodowej  jest   realizacja  efektów  uczenia się w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych  w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Celami szczegółowymi  praktyk jest:

 • zapoznanie ze specyfiką  przyszłej pracy zawodowej
 • prowadzenie medycznych czynności ratunkowych i udzielanie innych niż medyczne czynności ratunkowe zgodne z rozporządzeniem
 • przygotowanie do  samodzielnego i odpowiedzialnego  podejmowania decyzji  zawodowych
 • nabycie umiejętności  skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym
 • nabycie umiejętności prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia,
 • profilaktyki chorób i zagrożenia epidemiologicznego
 • aktywizacja zawodowa na rynku pracy

 

Przebieg

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z planem studiów.

 

Praktyki zawodowe

Rodzaj praktyk

zawodowych

Zakres praktyk zawodowych Liczba

godzin

Liczba punktów ECTS
Praktyki

wakacyjne

Zespół ratownictwa medycznego 168 6
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) 168 6
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164 6
Praktyki

śródroczne

Oddział chirurgii 60 2
Oddział ortopedyczno-urazowy 50 2
Oddział chorób wewnętrznych 50 2
SOR 100 4
Oddział neurologii 50 2
Oddział kardiologii 50 2
Oddział pediatrii 50 2
Zespół ratownictwa medycznego 50 2
       Razem 960 36

 

Nadzór

Bezpośredni nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych pełni Uczelniany koordynator kształcenia praktycznego poprzez hospitacje zajęć praktycznych, a także współpracę z koordynatorami zajęć praktycznych w szpitalu. Wsparciem w pełnieniu nadzoru nad zajęciami praktycznymi są koordynatorzy kierunku.

Zajęcia praktyczne realizowane są pod kierunkiem Opiekuna, spełniającego wymagania kwalifikacyjne, z którym Uczelnia podpisała umowę.

W trakcie  trwania praktyki, Opiekun  jest bezpośrednim przełożonym studenta, odpowiada za jej realizację zgodnie z kartą przedmiotu.

Praktyka zawodowa udokumentowana jest Dziennikiem Praktyki Zawodowej, w którym wymienione są realizowane efekty uczenia się.

Student realizuje praktykę  w jednostkach , z którymi WSM Kłodzko podpisała umowę na jej realizację i porozumienie.

Student może na terenie całego kraju zrealizować praktykę zawodową na podstawie oddzielnego porozumienia.

Procedura  zaliczania praktyk zawodowych

Student  organizujący praktyki samodzielnie powinien:

 • dostarczyć pozytywnie zaopiniowane kryterium doboru jednostki
 • wypełnić podanie i złożyć w Dziekanacie Uczelni..

Pracownicy Dziekanatu na podstawie ww. dokumentów i  przygotowują 2 egzemplarze umowy.

Po odbyciu praktyk, student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów:

 • podpisany przez jednostkę/ instytucję jeden egzemplarz umowy w której student odbył praktykę zawodową
 • wypełniony dziennik praktyk
 • Praktykę zalicza Koordynator Kierunku Ratownictwo  Medyczne.

Instytucje w których realizowane jest kształcenie praktyczne:

 • Jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • Jednostki wyspecjalizowane lecznictwa szpitalnego
 • Jednostki współpracujące  z Systemem PRM
 • Dyspozytornie medyczne
 • Jednostki, instytucje, zakłady pracy  w których wymagane są kwalifikacje zakresie prowadzenia czynności ratunkowych w stanach zagrożenia życia i zdrowia

REKTUTACJA

zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl