Władze Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

WŁADZE WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

REKTOR

piątek 12:00-14 :00

 
tematyka badawcza- enzymologia fizjologiczna-struktura i funkcja enzymów glikolizy i glukoneogenezy. Już po formalnym przejściu na emeryturę uzyskał dwa Granty na badanie kryształów fruktozo-1,6-bisfosfatazy regulatorowego enzymu glukoneogenezy. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z tego ponad 50 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Wykładał na Politechnice Wrocławskiej, Southern Illinois University w Carbondale USA oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Promotor 9 doktoratów z tego dwoje doktorantów jest już po habilitacji. Pracuje społecznie w Polskim Towarzystwie Biochemicznym w którym przez dwie kadencje pełnił funkcje Prezesa (2008-2011-2014), ponadto był organizatorem lub współorganizatorem Polsko-Ukraińsko-Izraelskich Konferencji poświęconych pamięci Jakuba Karola Parnasa. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Ukraińskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Medal Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab.  Maria Iwona Kątnik-Prastowska

prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

środa 9:00-11:00
mariakatnikprastowska@wsm.klodzko.pl

 

Ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu, zaraz po studiach podjęła pracę w tej samej uczelni zajmując kolejno stanowiska asystenta (1969), starszego asystenta (1973) adiunkta (1976) i docenta (1989), profesora nadzwyczajnego (1993) i zwyczajnego (2001). Na Uniwersytecie Medycznym im Piastów Śląskich pracowała przez 46 lat do chwili przejścia na emeryturę, z czego 23 lata w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej i 23 lata na Wydziale Lekarskim jako kierownik Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii. W latach 1996-1999 pełniła funkcję Prodziekana ds. naukowych Wydziału Lekarskiego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk farm. uzyskała w wieku 28 lat, doktora habilitowanego nauk farm. w wieku 40 lat, a nominację profesorską w wieku 49 lat.

Jest autorem lub współautorem 200 prac naukowych, w tym 104 prac oryginalnych doświadczalnych, 16 prac przeglądowych oraz 80 komunikatów zjazdowych/referatów sympozjalnych, autorem i/lub redaktorem 5 książek naukowych i dydaktycznych. Badania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z biologią medyczną w odniesieniu do chorób o podłożu zapalnym. Miały charakter nie tylko poznawczy, ale również diagnostyczny i prognostyczny.
Staże naukowe: w Protein Laboratory, University of Copenhagen (1984), Department of Clinical Biochemistry, University of NewCastle (1995), University of Padova (2000). Uczestnictwo w komitecie redakcyjnym czasopism naukowych “Glycosylation and Disease” i Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis.

Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych, seminarium i wykładów z biochemii, chemii medycznej i immunologii dla studentów Wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego oraz w szkoleniu podyplomowym analityków medycznych. Promotor i opiekun licznych prac dyplomowych studentów Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Analityki Medycznej Umed, Wrocław, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Promotor 9 prac doktorskich oraz opiekun 4 prac habilitacyjnych. Recenzent prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, redakcyjnych, projektów badawczych oraz dorobku naukowego oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej w staraniu się o tytuł profesorski.

Nagrody naukowe: Indywidualna Sekretarza Naukowego PAN, Zespołowa Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Medycznych, Naukowa Io Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, naukowe zespołowe i indywidualne JM Rektora Umed. Nagrody JM Rektora Umed za pracę dydaktyczno-wychowawczą. Medal 50-lecia AM oraz Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Academia Medica Wratislaviensis Polonia”.
Na emeryturze zamieszkała wraz z mężem dr n med. Wiesławem Prastowskim w Polanicy Zdroju.
Pasjonuje się uprawą roślin ozdobnych i leczniczych. Kocha literaturę, muzykę, przyrodę i zwierzęta. Ceni dobre kino. Motto życiowe: „nic za wszelką cenę”.

dr n. med. Norbert Krajczy

dr n. med. Norbert Krajczy

PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU

sobota 13:00-14:00

dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk

dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

piątek 16:00-18:00

dr n. hum. Małgorzata Felcenloben

dr n. hum. Małgorzata Felcenloben

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

czwartek 15:00- 17:00

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (kierunek położnictwo) oraz Uniwersytetu Opolskiego (pedagogika pracy), specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Pracę doktorską nt. „Aktywność edukacyjna pielęgniarek i położnych w zakresie doskonalenia zawodowego na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu w latach 200-2009” obroniła na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad 35 lat związana z obszarem ochrony zdrowia zdobywając doświadczenie zawodowe jako położna w PSK nr 1 we Wrocławiu oraz SP ZOZ w Kłodzku, następnie w administracji samorządowej jako Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu Wydział Zamiejscowy w Kłodzku, obecnie zatrudniona w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju na stanowisku Położnej Epidemiologicznej (szpital Ministra Zdrowia). Od roku 2000 jako dydaktyk aktywnie związana z obszarem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

dr n. med. Ignacy Einhorn

dr n. med. Ignacy Einhorn

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

wtorek 16:00-18:00

dr Magdalena Krawiec

dr Magdalena Krawiec

KANCLERZ

 

Nie wystarczy zdobywać wiedzę medyczną trzeba jeszcze z niej korzystać,

aby pomagać innym

zrozumieć cudowność zdrowia i życia.

Założycielka WSM