Polityka prywatności

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

 

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku jest Magdalena Krawiec.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

1) kontakt z za pomocą skrzynki mailowej: kanclerz@wsm.klodzko.pl

2) kontakt pisemny na adres: WSM Kłodzko, ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko,

3) kontakt osobisty w siedzibie WSM Kłodzko;

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2. Cel i zakres zbierania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez WSM odbywa się w celu kontaktowania się z usługobiorcą (klientem), celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.wsm.klodzko.pl.

 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

 

3. Podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na WSM zgodnie z przepisami art. 12 – 22 RODO.

 

W niektórych przypadkach, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

 

4. Obowiązek podania danych osobowych

 W niektórych przypadkach podanie danych osobowych wynika z konieczności potwierdzenia Pana/Pani tożsamości. Przepisy RODO nakładają na administratorów obowiązek upewnienia się, że osoba, z którą prowadzi się korespondencję, jest tą samą osobą, która może otrzymać stosowne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach brak podania danych osobowych stanowi podstawę do odmowy realizacji prawa wynikającego z RODO lub do odmowy udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

5. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych

 Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, etc.);

2) podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych dla WSM Kłodzko

3) podmiotom świadczącym usługi logistyczne dla WSM Kłodzko

4) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów dla WSM Kłodzko

5) w przypadku gdy zajdzie taka konieczność instytucjom finansowym prowadzącym rozliczenia finansowe słuchaczy i osób współpracujących z WSM Kłodzko

6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie dla WSM Kłodzko

 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów lub okres wskazany w przepisach prawa. W szczególności, Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu potrzebnego do wykazania przed organem nadzorczym faktu zrealizowania Pana/Pani żądania lub odmowy realizacji wniosku.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez WSM Kłodzko, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy WSM  Kłodzko przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

8. Pliki „Cookies”

 1) Czym są pliki cookie?

Gdy przeglądasz serwisy internetowe WSM Kłodzko (wsn.klodzko.pl), gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach.

 

2) Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Stosujemy je przede wszystkim dla celów statystycznych, aby sprawdzić, jak często odwiedzane są poszczególne podstrony. Dane te wykorzystujemy do ulepszania zawartości i funkcji naszych serwisów. Nie gromadzimy w tym celu danych osobowych. W serwisach wymagających zalogowania stosujemy pliki cookie w szczególności do utrzymania (po zalogowaniu) sesji użytkownika, zapamiętania wybranych ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisów wymagających logowania konieczne jest akceptowanie plików cookie pochodzących z tych serwisów. Brak akceptacji korzystania z plików cookie może uniemożliwiać zalogowanie się do serwisu lub zakłócać poprawne działanie.

 

3) Jak długo aktywne są pliki cookie?

Stosowane pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika serwisów.

 

4) Jak pozbyć się plików cookie?

Możesz nie wyrazić zgody i zapobiec instalowaniu plików cookie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz również usunąć istniejące już pliki cookie. Oczywiście nie wyrażając zgody na instalację plików cookie, nadal możesz korzystać z naszych serwisów, jednak możesz utracić dostęp do niektórych funkcjonalności, a korzystanie z serwisów może nie być optymalne.

 

9. Postanowienia końcowe

1) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2) Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.