dla studenta

Dla Studenta

Samorząd studencki

SAMORZĄD STUDENCKI WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU:

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię. Samorząd jest prawnym reprezentantem ogółu studentów przed władzami uczelni i jednostkami zewnętrznymi. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno- bytowych i kulturalnych studentów. Reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu. Aktywnie uczestniczy w imprezach, wydarzeniach i akcjach promujących zdrowie
i naukę.

Chcesz do nas dołączyć i czynnie brać udział w życiu uczelni, jesteś aktywny i kreatywny?

Dołącz od nas!

Skład Samorządu Studentów:

Przewodnicząca
Oliwia Kasperek

Wiceprzewodnicząca
Barbara Deryło

Sekretarz:
Marek Stanek

Skarbnik:
Marcelina Małecka

Członkowie:
Bartosz Bartnicki

Członkowie:
Jarosław Kulesza

Opiekun: Dominik Kurzeja

Z życia samorządu:

Pan Dominik jest absolwentem kierunku Turystyka Międzynarodowa na GWSH w Katowicach, absolwentem Ratownictwa Medycznego PWSZ Nysa i członkiem Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Ma za sobą 13 lat pracy w Zespołach Ratownictwa Medycznego, a obecnie pełni funkcję kierownika Zespołu Ratownictwa Medycznego, sędzia na zawodach ratownictwa medycznego, nauczyciela akademickiego WSM w Kłodzku, Instruktora KDRM, czyli kursu doskonalącego ratowników medycznych oraz tak ważnego społecznie kursu pierwszej pomocy!

Poza tym posiada uprawnienia sternika motorowodnego, płetwonurka, Ratownika WOPR. Przeszedł wiele szkoleń z ratownictwa wodnego, w tym specjalny kurs ratownictwa wodnego dla strażaków oraz ratowników wodnych w Kenii w 2018 roku.

Prywatnie miłośnik podróży, wielbiciel gór i uczestnik wielu maratonów pływackich.

Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe
„Aurea mediocritas”
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Objazdowa 5, Kłodzko

Celami Studenckiego Koła Naukowego „Aureamediocritas” są:

1. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z pielęgniarstwem, ratownictwem medycznym, fizjoterapią, kosmetologią i innymi zagadnieniami medycznymi.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych.
3. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
4. Promowanie Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
5. Prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych z wybranymi zagadnieniami (stworzenie bazy materiałów z zakresu kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i kosmetologia, przydatnych w nauce oraz pracy zawodowej).
6. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie.
7. Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej (przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych).
8. Integracja środowiska uczelnianego.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i kosmetologii.
2. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą dziedziną medyczną (konferencje, wykłady, seminaria, debaty, warsztaty).
3. Kreowanie nowych przedsięwzięć (pokazy, wystawy, szkolenia) i wspieranie innych przedsięwzięć w instytucjach i ośrodkach o charakterze medycznym w zakresie wybranych działań prospołecznych.
4. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek SKN między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie:
– raportów z badań,
– prac członków Koła,
– wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub zespołową działalnością członków Koła.
5. Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów fizjoterapii i rehabilitacji.

 

Biuro karier

mgr Anna Hiller-Janik

mgr Anna Hiller-Janik

DORADCA ZAWODOWY

e-mail: anna.hiller-janik@wsm.klodzko.pl

Przyjmuje: druga sobota miesiąca
przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie wizyty w dziekanie Uczelni.

mgr Anna Hiller-Janik
Doradca zowodowy

e-mail: anna.hiller-janik@wsm.klodzko.pl

Przyjmuje: druga sobota miesiąca
przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie wizyty w dziekanie Uczelni.

Celem pracy Akademickiego Biura Kariery jest maksymalne zindywidualizowanie podejścia do naszego studenta, aby zapewnić mu optymalny rozwój kompetencji budujących jego wizerunek zawodowy. W tym celu zachęcam studentów do udziału w indywidualnych spotkaniach doradczych oraz do udziału w udziału w warsztatach z zakresu autoprezentacji i sztuki budowania wizerunku.

Biuro Karier zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów, którego zadaniem jest przeprowadzanie badań w celu uzyskania informacji na temat jakości kształcenia, a opracowane statystycznie wyniki staną się wytycznymi do tworzenia nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowania programów nauczania w celu dostosowania do wymagań rynku pracy. Badaniami objęci zostają absolwenci wszystkich kierunków i form studiów.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów rozpoczyna się od działań informacyjnych przeprowadzonych przez Biuro Karier, mających na celu wyjaśnienie studentom znaczenia badań i zmotywowanie do wzięcia w nich czynnego udziału.

Monitoring karier zawodowych absolwentów przeprowadzany jest za pomocą ankiet. Ankiety są rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu podczas wypełniania karty obiegowej. Ankietę i prośbę o jej wypełnienie kierujemy do naszych absolwentów drogą elektroniczną po trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów. Wyniki badań opracowane przez Biuro Karier podane będą w formie zbiorczych zestawień i wniosków wyłącznie o charakterze ogólnym.

Ocena przydatności wiedzy zdobytej podczas studiów do pracy zawodowej przez absolwentów stanowi dla naszej uczelni bardzo cenne źródło informacji dzięki którym podwyższymy jakość kształcenia a nasi absolwenci będą coraz bardziej cenieni na rynku pracy.

Biuro Karier zajmuje się również ze spotkaniami z pracodawcami, którzy na stronie internetowej mogą umieszczać oferty pracy.

Test z zakresu obszarów kompetencji miękkich

Zachęcam do wykonania testu z zakresu obszarów kompetencji miękkich i wskaźnika intro i ekstrawersji na stronie Myers & Briggs’ 16 Personality Types | Truity Test dostępny jest w wersji angielskojęzycznej, co stanowi świetne ćwiczenie rozwijające kompetencje językowe.

Ankieta

Ankieta pozwalająca uświadomić sobie, jak lubimy pracować i czy wybrane przez nas miejsce pracy lub praktyk, będzie spełniało nasze wyobrażenia i oczekiwania.

POBIERZ ANKIETĘ

Plan pracy

Plan pracy Akademickiego Biura Kariery

Zadanie Termin wykonania
Ankieta dla studentów rozpoczynających studia-określenie celów zawodowych i oczekiwań ukierunkowanych na rozwój i budowanie kompetencji pomocnych w pracy zawodowej. Październik
Ankieta dla absolwentów-analiza profilów kariery zawodowej i ścieżki edukacyjnej. Październik.

 

Analiza ankiet wykonanych przez studentów rozpoczynających studia-ewaluacja wniosków. Listopad
Warsztaty budowania kompetencji pracowniczych-komunikacja niewerbalna. Listopad/Grudzień
Poradnictwo indywidualne-analiza osiągnięć, analiza mocnych i słabych stron.

Indywidualne spotkania w wyznaczonych terminach na platformie Teams.

Na bieżąco
Współpraca z pracodawcami, udostępnianie ofert pracy i praktyk dla studentów Na bieżąco
Współpraca ze szkołami podstawowymi i średnimi, tworzenie dobrych praktyk i przekazywanie oferty edukacyjnej oraz budowanie relacji w celu prezentacji oferty edukacyjnej. Na bieżąco
Rozmowa kwalifikacyjna-warsztaty z zakresu autoprezentacji. Kwiecień
Techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy-warsztaty online. Maj
Elementy podstawy przedsiębiorczości-budowanie zasobów w oparciu o kompetencje własne -warsztaty dla studentów.(oraz możliwych gości-uczniowie wybranych szkół średnich). Czerwiec
Analiza działań rocznych, opracowanie raportu podsumowującego pracę w danym roku akademickim. Czerwiec/Lipiec

Cykl mini-poradników dla studenta

cz1. “Podatność na zmiany w  życiu zawodowym

ZOBACZ PORADNIK

Zniżki dla studentów WSM

Chwyć okazję i skorzystaj ze zniżek dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Wybierz jeszcze jeden kierunek z oferty naszej Uczelni, rozwijaj się i oszczędzaj! Zniżki 20% dla studentów WSM w Kłodzku, którzy wybiorą drugi kierunek.
Zapisz się już teraz!

Współpraca międzynarodowa

O programie:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku jest na etapie aplikowania o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) przyznawaną przez Komisję Europejską.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe –Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać
do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji
na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń
lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu)
i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Biblioteka

Biblioteka

Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.

 • Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 29 września 2023 roku i kończy się 30 września 2024 roku
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego: 26 października 2023 roku
 • Rok akademicki obejmuje dwa semestry: zimowy i letni.
 • Semestr zimowy trwa od 29 września 2023 roku do 26 lutego 2023 roku, w tym:
  1) zajęcia dydaktyczne:
  od 29 września 2023 r. do 29 lutego 2024 r.,
  od 8 stycznia 2024 r. do 18 lutego 2024 r.
  2) ferie zimowe: od 23 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.,
  3) zimowa sesja egzaminacyjna: od 19 lutego 2024 r. do 25 lutego 2024 r.,
  4) poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 25 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.
  5) dni wolne od zajęć: 12 listopada 2023 r.
  6) egzaminy komisyjne muszą być zakończone do dnia 10 marca 2024 r.
 • Semestr letni trwa od 1 marca 2024 r. do 30 września 2024 r., w tym:
 1. zajęcia dydaktyczne:
  od 1 marca 2024 r. do 28 marca 2024 r.,
  od 4 kwietnia 2024 r. do 14 lipca 2024 r.,
 2. ferie wiosenne: od 28 marca 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r.,
 3. letnia sesja egzaminacyjna: od 15 lipca 2024 r. do 21 lipca 2024 r.,
 4. poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 22 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r.,
 5. przerwa wakacyjna: od 21 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r.,
 6. egzaminy komisyjne muszą być zakończone do dnia 30 września 2024 r.
 7. dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 maja

 

e-learning

Baza Noclegowa

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku do korzystania z oferty sportowo-rekreacyjno-noclegowej.
Oddajemy do Państwa dyspozycji szeroka gamę usług sportowych, rekreacyjnych a także korzystną ofertę bazy noclegowej ze śniadaniami oraz całodziennym wyżywieniem.
Koszt noclegu - 75 zł od osoby za dobę .
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
Możemy zaoferować Państwu kompleksową ofertę, stosują duże rabaty na wszystkie nasze usługi tj. śniadania, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, wstęp na krytą pływalnię, siłownię, fitness czy też wynajęcie sali konferencyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji .