dla studenta

Dla Studenta

Samorząd studencki

SAMORZĄD STUDENCKI WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU:

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię. Samorząd jest prawnym reprezentantem ogółu studentów przed władzami uczelni i jednostkami zewnętrznymi. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno- bytowych i kulturalnych studentów. Reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu. Aktywnie uczestniczy w imprezach, wydarzeniach i akcjach promujących zdrowie
i naukę.

Chcesz do nas dołączyć i czynnie brać udział w życiu uczelni, jesteś aktywny i kreatywny?

Dołącz od nas!

Opiekun:

Z życia samorządu:

Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe
„Aureamediocritas”
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Medyczna
Ul. Warty 21, Kłodzko

Celami Studenckiego Koła Naukowego „Aureamediocritas” są:

1. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z pielęgniarstwem, ratownictwem medycznym, fizjoterapią, kosmetologią i innymi zagadnieniami medycznymi.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych.
3. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
4. Promowanie Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
5. Prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych z wybranymi zagadnieniami (stworzenie bazy materiałów z zakresu kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i kosmetologia, przydatnych w nauce oraz pracy zawodowej).
6. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie.
7. Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej (przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych).
8. Integracja środowiska uczelnianego.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i kosmetologii.
2. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą dziedziną medyczną (konferencje, wykłady, seminaria, debaty, warsztaty).
3. Kreowanie nowych przedsięwzięć (pokazy, wystawy, szkolenia) i wspieranie innych przedsięwzięć w instytucjach i ośrodkach o charakterze medycznym w zakresie wybranych działań prospołecznych.
4. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek SKN między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie:
– raportów z badań,
– prac członków Koła,
– wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub zespołową działalnością członków Koła.
5. Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów fizjoterapii i rehabilitacji.

Materiały do pobrania:

– Wniosek o przyjęcie do Studenckiego Koła Naukowego  |  POBIERZ  |

 

Biuro karier

Biuro Karier zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów, którego zadaniem jest przeprowadzanie badań w celu uzyskania informacji na temat jakości kształcenia, a opracowane statystycznie wyniki staną się wytycznymi do tworzenia nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowania programów nauczania w celu dostosowania do wymagań rynku pracy. Badaniami objęci zostają absolwenci wszystkich kierunków i form studiów.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów rozpoczyna się od działań informacyjnych przeprowadzonych przez Biuro Karier, mających na celu wyjaśnienie studentom znaczenia badań i zmotywowanie do wzięcia w nich czynnego udziału.

Monitoring karier zawodowych absolwentów przeprowadzany jest za pomocą ankiet. Ankiety są rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu podczas wypełniania karty obiegowej. Ankietę i prośbę o jej wypełnienie kierujemy do naszych absolwentów drogą elektroniczną po trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów. Wyniki badań opracowane przez Biuro Karier podane będą w formie zbiorczych zestawień i wniosków wyłącznie o charakterze ogólnym.

Ocena przydatności wiedzy zdobytej podczas studiów do pracy zawodowej przez absolwentów stanowi dla naszej uczelni bardzo cenne źródło informacji dzięki którym podwyższymy jakość kształcenia a nasi absolwenci będą coraz bardziej cenieni na rynku pracy.

Biuro Karier zajmuje się również ze spotkaniami z pracodawcami, którzy na stronie internetowej mogą umieszczać oferty pracy.

Zniżki dla studentów WSM

Chwyć okazję i skorzystaj ze zniżek dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Wybierz jeszcze jeden kierunek z oferty naszej Uczelni, rozwijaj się i oszczędzaj! Zniżki 20% dla studentów WSM w Kłodzku, którzy wybiorą drugi kierunek.
Zapisz się już teraz!

Współpraca międzynarodowa

O programie:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku jest na etapie aplikowania o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) przyznawaną przez Komisję Europejską.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe –Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać
do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji
na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń
lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu)
i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Biblioteka

Biblioteka

Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.

 • Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 r. i kończy się 30 września 2022 r.
 • Rok akademicki obejmuje dwa semestry: zimowy i letni.
 • Semestr zimowy trwa od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r., w tym:
  1) zajęcia dydaktyczne: od 1 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.,
  od 7 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2022 r.
  2) ferie zimowe: od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.,
  3) zimowa sesja egzaminacyjna: od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.,
  4) poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2022 r.
  5) przerwa międzysemestralna: od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2022 r.
  6) egzaminy komisyjne muszą być zakończone do dnia 13 marca 2022 r.
 • Semestr letni trwa od 1 marca 2022 r. do 30 września 2022 r., w tym:
 1. zajęcia dydaktyczne: od 1 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r., od 20 kwietnia 2022 r. do 10 lipca 2022 r.,
 2. ferie wiosenne: od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.,
 3. letnia sesja egzaminacyjna: od 11 lipca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.,
 4. poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.,
 5. przerwa wakacyjna: od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.,
 6. egzaminy komisyjne muszą być zakończone do dnia 30 września 2022 r.
 7. Dzień 2 listopada 2021 r. w semestrze zimowym są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
 8. Dzień 2 maja 2022r., w semestrze letnim jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

e-learning