dla studenta

Dla Studenta

Samorząd studencki

SAMORZĄD STUDENCKI WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU:

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię. Samorząd jest prawnym reprezentantem ogółu studentów przed władzami uczelni i jednostkami zewnętrznymi. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno- bytowych i kulturalnych studentów. Reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu. Aktywnie uczestniczy w imprezach, wydarzeniach i akcjach promujących zdrowie
i naukę.

Chcesz do nas dołączyć i czynnie brać udział w życiu uczelni, jesteś aktywny i kreatywny?

Dołącz od nas!

Opiekun:

Z życia samorządu:

mgr Tomasz Nowicki

mgr Tomasz Nowicki

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

Tomasz Nowicki – ur. 8 października 1978 w Kłodzku. Absolwent lądeckiego Liceum Ogólnokształcącego (1997) i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia sztuki (2002). Dokształcał się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – podyplomowe, czterosemestralne studia dziennikarskie (2003) oraz w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie – podyplomowe, trzysemestralne studia z zakresu dietetyki i planowania żywienia (2022).

 

Od 2020 prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. W latach 2009 – 2020 dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Współorganizator i pierwszy kustosz Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego w Lądku – Zdroju, twórca „Latającego Muzeum”.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka – Zdroju w trakcie VII kadencji (2014-2018) oraz od 2018 radny Rady Powiatu Kłodzkiego VI kadencji – pełni funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Stypendysta Ministra Spraw Zagranicznych Holandii w ramach projektu MATRA (zagraniczne certyfikaty – zarządzanie muzeum oraz z zakresu konserwacji dóbr kultury) . Autor i redaktor wielu publikacji popularnonaukowych dot. ziemi kłodzkiej; w latach 2009 – 2020 redaktor naczelny publikacji Muzeum Filumenistycznego. W kwietniu 2019 powołany na funkcję prezesa Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach – Zdroju, z dniem 1 IX 2019; funkcji ostatecznie nie zdecydował się objąć.

 

Członek dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz kłodzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przez wiele lat społeczny kurator sądowy dla osób dorosłych.

Pasjonat historii ziemi kłodzkiej, zdrowego żywienia, wykonawstwa muzyki F. Chopina, a także marketingu politycznego. Miłośnik podróży i sportu.

 

Obszary zainteresowań dydaktycznych:

historia kultury i sztuki ● historia kosmetologii ● estetyka ● media i komunikacja społeczna ● podstawy dietetyki ● podstawy żywienia człowieka

 

 

Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe
„Aureamediocritas”
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Medyczna
Ul. Warty 21, Kłodzko

Celami Studenckiego Koła Naukowego „Aureamediocritas” są:

1. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z pielęgniarstwem, ratownictwem medycznym, fizjoterapią, kosmetologią i innymi zagadnieniami medycznymi.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych.
3. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
4. Promowanie Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
5. Prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych z wybranymi zagadnieniami (stworzenie bazy materiałów z zakresu kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i kosmetologia, przydatnych w nauce oraz pracy zawodowej).
6. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie.
7. Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej (przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych).
8. Integracja środowiska uczelnianego.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i kosmetologii.
2. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą dziedziną medyczną (konferencje, wykłady, seminaria, debaty, warsztaty).
3. Kreowanie nowych przedsięwzięć (pokazy, wystawy, szkolenia) i wspieranie innych przedsięwzięć w instytucjach i ośrodkach o charakterze medycznym w zakresie wybranych działań prospołecznych.
4. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek SKN między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie:
– raportów z badań,
– prac członków Koła,
– wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub zespołową działalnością członków Koła.
5. Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów fizjoterapii i rehabilitacji.

Materiały do pobrania:

– Wniosek o przyjęcie do Studenckiego Koła Naukowego  |  POBIERZ  |

 

Biuro karier

Biuro Karier zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów, którego zadaniem jest przeprowadzanie badań w celu uzyskania informacji na temat jakości kształcenia, a opracowane statystycznie wyniki staną się wytycznymi do tworzenia nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowania programów nauczania w celu dostosowania do wymagań rynku pracy. Badaniami objęci zostają absolwenci wszystkich kierunków i form studiów.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów rozpoczyna się od działań informacyjnych przeprowadzonych przez Biuro Karier, mających na celu wyjaśnienie studentom znaczenia badań i zmotywowanie do wzięcia w nich czynnego udziału.

Monitoring karier zawodowych absolwentów przeprowadzany jest za pomocą ankiet. Ankiety są rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu podczas wypełniania karty obiegowej. Ankietę i prośbę o jej wypełnienie kierujemy do naszych absolwentów drogą elektroniczną po trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów. Wyniki badań opracowane przez Biuro Karier podane będą w formie zbiorczych zestawień i wniosków wyłącznie o charakterze ogólnym.

Ocena przydatności wiedzy zdobytej podczas studiów do pracy zawodowej przez absolwentów stanowi dla naszej uczelni bardzo cenne źródło informacji dzięki którym podwyższymy jakość kształcenia a nasi absolwenci będą coraz bardziej cenieni na rynku pracy.

Biuro Karier zajmuje się również ze spotkaniami z pracodawcami, którzy na stronie internetowej mogą umieszczać oferty pracy.

Zniżki dla studentów WSM

Chwyć okazję i skorzystaj ze zniżek dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Wybierz jeszcze jeden kierunek z oferty naszej Uczelni, rozwijaj się i oszczędzaj! Zniżki 20% dla studentów WSM w Kłodzku, którzy wybiorą drugi kierunek.
Zapisz się już teraz!

Współpraca międzynarodowa

O programie:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku jest na etapie aplikowania o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) przyznawaną przez Komisję Europejską.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe –Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać
do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji
na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń
lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu)
i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Biblioteka

Biblioteka

Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.

 • Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 r. i kończy się 30 września 2022 r.
 • Rok akademicki obejmuje dwa semestry: zimowy i letni.
 • Semestr zimowy trwa od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r., w tym:
  1) zajęcia dydaktyczne: od 1 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.,
  od 7 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2022 r.
  2) ferie zimowe: od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.,
  3) zimowa sesja egzaminacyjna: od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.,
  4) poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2022 r.
  5) przerwa międzysemestralna: od 1 marca 2022 r. do 6 marca 2022 r.
  6) egzaminy komisyjne muszą być zakończone do dnia 13 marca 2022 r.
 • Semestr letni trwa od 1 marca 2022 r. do 30 września 2022 r., w tym:
 1. zajęcia dydaktyczne: od 1 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r., od 20 kwietnia 2022 r. do 10 lipca 2022 r.,
 2. ferie wiosenne: od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.,
 3. letnia sesja egzaminacyjna: od 11 lipca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.,
 4. poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.,
 5. przerwa wakacyjna: od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.,
 6. egzaminy komisyjne muszą być zakończone do dnia 30 września 2022 r.
 7. Dzień 2 listopada 2021 r. w semestrze zimowym są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
 8. Dzień 2 maja 2022r., w semestrze letnim jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

e-learning