Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

2 semestry


480zł / miesięcznie
 


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

 

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

 

Dynamika zmian prawa w obszarze zarządzania kryzysowego, niejednokrotnie wprowadzającego nowe obowiązki, zadania i korelacje, zmusza podmioty zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa do nieustannej weryfikacji wiedzy, zdobywania nowych wiadomości, doskonalenia współpracy i wymiany doświadczeń. Osoby pracujące w zawodach związanych z systemem bezpieczeństwa, zarządzaniem kryzysowym i ratownictwem są lub stają się specjalistami w tej dziedzinie bazując na swoim doświadczeniu oraz wykorzystując „dobre praktyki” kolegów.

System ten wchłania też nowych pracowników, stanowiących często np. byłych funkcjonariuszy policji czy emerytowanych wojskowych, orientujących się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, lecz nie będących w tej dziedzinie specjalistami, ale również ludzi nie związanych wcześniej z bezpieczeństwem, lecz posiadających wiedzę np. z zakresu zarządzania, inżynierii środowiska, socjologii, psychologii czy inną dowolną, których ten obszar interesuje i mają możliwość oraz chcą się przekwalifikować.

Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe” dają tym wszystkim osobom w krótkim czasie – 2 semestry, możliwość kształcenia się i dokształcenia, zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności, uwzględniając dynamiczne zmiany w środowisku pracy. Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe” pozwolą słuchaczom, którzy nie mieli styczności z zagadnieniami z tego zakresu zapoznać się z wymogami zawodowymi w obszarze nowych obowiązków lub na nowych stanowiskach pracy. Dadzą możliwość zdobycia kolejnych wiadomości, ale też uaktualnienia, uzupełnienia i rozszerzenia już posiadanych umiejętności i wiedzy. Otworzą możliwość modernizacji dotychczasowych działań i wprowadzenie innowacyjności w działalności zawodowej. Wynikiem tego mogą być ulepszenia wprowadzane w miejscu czy sposobie pracy. Studia te pozwolą również na zmianę zawodu, a nawet branży.

Przekazanie absolwentom nowoczesnej i mającej praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej oraz stworzenie warunków do opanowania umiejętności praktycznych, umożliwiających skuteczną realizację obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w jednostkach administracji rządowej i  samorządowej, w służbach, inspekcjach i strażach, w społecznych organizacjach ratowniczych, w firmach i instytucjach związanych z zarządzaniem kryzysowym, szeroko pojętym bezpieczeństwem, działaniami ratowniczymi w czasie różnych zagrożeń i obronnością kraju.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (studia licencjackie lub magisterskie), które zawodowo zajmują się, będą się zajmowały albo mogą się zetknąć z problematyką dotyczącą zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa, ratownictwa, w tym różnego rodzaju zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi. Dotyczy to pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej wszystkich szczebli), pracowników różnego rodzaju służb, inspekcji i straży (Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej itp.), ratowników medycznych, ratowników górskich i wodnych, członków innych organizacji społecznych, a także żołnierzy Sił Zbrojnych RP w czynnej służbie lub w rezerwie.

 


Studia trwają 2 semestry

260 godzin zajęć dydaktycznych

Zjazdy będą odbywać się w systemie hybrydowym:

  • na uczelni w kontakcie bezpośrednim
  • zdalnie z wykorzystaniem platformy e-learningowej

Forma studiów niestacjonarna, weekendowa

 

Egzamin i praca końcowa (dyplomowa).

Ilość semestrów: II
Ilość rat: 8
Czesne: 480 zł/miesięcznie
2 raty po 1 870 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 3 690 zł.

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji - 85 zł nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków i teoretyków w obszarze zarządzania kryzysowego, w tym pracowników administracji samorządowej i rządowej, a także praktyków w zakresie ratownictwa, pomocy humanitarnej, etyki i interwencji kryzysowej.

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie
- Odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia,
- Kwestionariusz zgłoszeniowy
- Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ