mgr Marta Polanowska

✓ Absolwentka pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
✓ Całe życie zawodowe związana ze szkolnictwem na różnym poziomie edukacyjnym.
✓ Przekonana o tym, że na efektywność i jakość procesu kształcenia wpływa sposób przekazywania wiedzy, a więc od lat zgłębia tajemnice dydaktyki i metodyki.
✓ Zwolennik e-learningu, ale bardzo dobrej jakości.

Kilka słów o Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu↓
«W ostatnich latach Pani Dziekan pracowała jako nauczyciel konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli i zajmowałam się szkolnictwem zawodowym i doradztwem zawodowym. Jest pasjonatką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i nowoczesnego podejścia do doradztwa i rozwoju zawodowego – otwarcia się na mobilność zawodową, pracę zdalną, hybrydową. Lubi wyzwania. Stabilizacja często ją nudzi, dlatego jest tutaj. Prywatnie żona i mama dwójki dorosłych dzieci. Pasje: rozwój osobisty i życie duchowe. Motto życiowe: Kocham życie»

prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys

prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
PROREKTOR DS. STUDENTÓW

W 1970 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra biologii w zakresie antropologii i biologii człowieka. Od ukończenia studiów pracuje na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej. W 1976 roku obronił pracę doktorską. W roku 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od roku 2017 jest tytularnym profesorem nauk medycznych.

W latach 2011-2018 roku kierował Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Jest autorem i współautorem 264 pełnych publikacji naukowych. Brał czynny udział w 322 zjazdach i konferencjach naukowych. Jest autorem 6 podręczników oraz promotorem 10 prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. Był członkiem Rady Redakcyjnej „Przeglądu Naukowego Kultury Fizycznej. Jest członkiem Editorial Board „Journal of Health Promotion and Recreation” oraz „Austin Journal of Anatomy”. Jest członkiem Komitetu Antropologii PAN oraz członkiem Oddziału Wrocławskiego Komitetu Ergonomii PAN.

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, a także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Od 1984 roku jest członkiem European Anthropological Assotiation (EAA), od 1987 roku należy do Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES), od 1999 roku jest członkiem Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Scientes (AEM AMS). Działalność naukowa dotyczy szeroko pojętych zagadnień anatomii i morfologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu prenatalnego i neonatalnego w ontogenezie człowieka.

W tym nurcie działalności można wyróżnić: badanie wpływu czynników egzo- i endogennych na prawidłowości rozwojowe w okresie pre- i postnatalnym człowieka. Metodologia badań nad wzrastaniem i rozwojem narządów i układów anatomicznych człowieka. Zagadnienie oceny wieku w okresie płodowym i noworodkowym człowieka. Trend sekularny we wczesnych fazach ontogenezy człowieka. Zastosowanie badań anatomicznych w praktyce klinicznej. Anatomia mikroskopowa. Paleoanatomia.

e-mail: bohdan.gworys@wsm.klodzko.pl

Czwartek 11-14
Piątek 9-14

prof. dr hab. n. med. Maria-Iwona Kątnik-Prastowska

Prof. dr hab. n. med. Maria Iwona Kątnik-Prastowska

Urodziła się 7 lutego 1947 w Sopocie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu podjęła pracę w tej samej uczelni zajmując kolejno stanowiska asystenta (1969), starszego asystenta (1973) adiunkta (1976) i docenta (1989), profesora nadzwyczajnego (1993) i zwyczajnego (2001). Na Uniwersytecie Medycznym im Piastów Śląskich pracowała przez 46 lat do chwili przejścia na emeryturę, z czego 23 lata w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej i 23 lata na Wydziale Lekarskim jako kierownik Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii. W latach 1996-1999 pełniła funkcję Prodziekana ds. naukowych Wydziału Lekarskiego we Wrocławiu. Od 2018 roku prorektor ds. kształcenia w WSM w Kłodzku. Stopień doktora nauk farm. uzyskała w wieku 28 lat, doktora habilitowanego nauk farm. w wieku 40 lat, a nominację profesorską w wieku 49 lat.
Jest autorem lub współautorem 200 prac naukowych, w tym 104 prac oryginalnych doświadczalnych, 16 prac przeglądowych oraz 80 komunikatów zjazdowych/referatów sympozjalnych, autorem i/lub redaktorem 9 książek naukowych i dydaktycznych oraz 2 patentów. Badania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z biologią medyczną w odniesieniu do chorób o podłożu zapalnym. Miały charakter nie tylko poznawczy, ale również diagnostyczny i prognostyczny.
Staże naukowe: w Protein Laboratory, University of Copenhagen (1984), Department of Clinical Biochemistry, University of NewCastle (1995), University of Padova (2000). Uczestnictwo w komitecie redakcyjnym czasopism naukowych “Glycosylation and Disease” i Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis.
Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych, seminarium i wykładów z biochemii, chemii medycznej i immunologii dla studentów Wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego oraz w szkoleniu podyplomowym analityków medycznych. Promotor i opiekun licznych prac dyplomowych studentów Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Analityki Medycznej Umed, Wrocław, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Promotor 9 prac doktorskich oraz opiekun 4 prac habilitacyjnych. Recenzent prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, redakcyjnych, projektów badawczych oraz dorobku naukowego oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej w staraniu się o tytuł profesorski.
Nagrody naukowe: Indywidualna Sekretarza Naukowego PAN, Zespołowa Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Medycznych, Naukowa Io Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, naukowe zespołowe i indywidualne JM Rektora Umed. Nagrody JM Rektora Umed za pracę dydaktyczno-wychowawczą. Medal 50-lecia AM oraz Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Academia Medica Wratislaviensis Polonia”.
Na emeryturze zamieszkała wraz z mężem dr n med. Wiesławem Prastowskim w Polanicy Zdroju.
Pasjonuje się uprawą roślin ozdobnych i leczniczych. Kocha literaturę, muzykę, przyrodę i zwierzęta. Ceni dobre kino. Motto życiowe: „nic za wszelką cenę”.

dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk

Studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – magisterium r. 1980, podyplomowe studia filozoficzno-etyczne na Uniwersytecie Opolskim w latach 1993-1995. Wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach : podstawowej, gimnazjum i noworudzkim LO. W latach 2009-2015 dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku.

W latach 1995-1998 we współpracy z Kuratorium Oświaty ówczesnego województwa wałbrzyskiego prowadził badania systemu wartości młodzieży szkół średnich woj. wałbrzyskiego, których wyniki publikował w Monitorze Szkolnym, czasopiśmie KO jak i w prasie lokalnej. Od r. 1996 prowadził badania socjologiczne społeczności lokalnych – w obliczu traumy transformacji, badania procesu otwierania się granic i tworzenia się pogranicza polsko-czeskiego, a także jego instytucjonalizacji w postaci Euroregionu Glacensis i analizy przejawów transgraniczności, czego pokłosiem było kilkanaście publikacji  naukowych i rozprawa doktorska  obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2007 roku na temat: Socjologiczne problemy kształtowania się pogranicza polsko-czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Glacensis.

Od 2000 roku prowadził  zajęcia ze studentami w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, a w latach 2004-2013 także w Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu Colegium Glacense w Nowej Rudzie. Na tych uczelniach będąc adiunktem – wykładał socjologię ogólną, socjologię pogranicza, a także metodologię badań społecznych i filozofię.

Od początku jej działalności związany z Wyższą Szkołą Medyczną w Kłodzku jako wykładowca, od września 2016 r. także dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, a od 2022 dziekan ds. studiów podyplomowych. Wprowadza  adeptów kierunków medycznych w arkana socjologii – szczególnie socjologii medycyny, filozofii, a także etyki i bioetyki. W artykule: Socjologia dla medycyny pomieszczonej  w publikacji uczelni: Misja zawodów medycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli przedstawił rolę związków medycyny i socjologii.

dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk
Dziekan ds. Kształcenia Podyplomowego

e-mail: mariusz.skrzypczyk@wsm.klodzko.pl

Wtorek 10-14
Środa 10-14

prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko
specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

Afiliacje:
• Ustępujący Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej ( 2019),
• Członek Zarządu – Skarbnik- Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
• członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
• członek Europejskiej Komisji Specjalizacji Lekarskich – Sekcji Medycyny Ratunkowej (UEMS) i Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Medycyny Ratunkowe – Sekcji Międzynarodowej (ACEP),
• członek Zarządu Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej (IFEM)
• członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM)

Prof. Juliusz Jakubaszko ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ( 1969 ).
W 1974 uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii a w 2000 roku z medycyny ratunkowej.

Autor i wykonawca pierwszego w kraju zabiegu ciągłej hemofiltracji tętniczo-żylnej (CAVH) u pacjenta intensywnej terapii (grudzień 1983). Habilitował się w 1990 roku. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2003 roku.

Główne kierunki badań: – w anestezjologii i intensywnej terapii: monitorowanie funkcji życiowych w stanach krytycznych, terapia nerko-zastępcza, niewydolności wielonarządowe, – w medycynie ratunkowej: zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa, leczenie poresuscytacyjne, stany nagłego zagrożenia życia, postępowanie okołourazowe , organizacja, nauczanie i zarządzanie w systemach ratownictwa medycznego i medycyny katastrof, -w medycynie hiperbarycznej: zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej w praktyce intensywnej terapii i medycyny ratunkowej.
W latach 1994-2000 Koordynator Krajowy programu Młodych Menadżerów Szpitalnictwa HOPE przy Standing Committee of Hospitals of European Union.

Pionier polskiej medycyny ratunkowej – organizator pierwszych w kraju Intensywnych Kursów Specjalizacyjnych Medycyny Ratunkowej ( 1999, 2000, 2002 ). Inicjator powołania i członek zespołów przygotowujących projekty legislacyjne dla medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego w polskim systemie ochrony zdrowia ( 1998, 2001). Autor założeń organizacyjnych i zasad funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalnictwie polskim. Autor szeregu definicji i terminów, które przyjęły się szeroko w polskim nazewnictwie medycznym, jak np.: medycyna ratunkowa, lekarz medycyny ratunkowej, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), medyczne czynności ratunkowe, kwalifikowana pierwsza pomoc.

Autor pierwszego polskiego programu podstawowej specjalizacji lekarskiej w zakresie medycyny ratunkowej ( 2000 )
Członek Założyciel Polskiej Rady Resuscytacji (2000).
W latach 1999-2003 i 2008-2014 konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej, w latach 2004-208 konsultant wojewódzki w tej dziedzinie dla Dolnego Śląska.
Organizator i kierownik pierwszych w kraju uniwersyteckich Katedr Medycyny Ratunkowej:
– 2001- Collegium Medicum w Bydgoszczy, – 2004 – Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Organizator i konsultant pracowni tlenoterapii hiperbarycznej w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (2003). Organizator i Konsultant Naukowy Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej CREATOR przy Klinice Medycyny Ratunkowej ASK we Wrocławiu (od 2006).
Organizator pierwszego w Polsce i Europie Środkowej Kongresu Medycyny Ratunkowej (CEEM, wrzesień2000) oraz kolejnych sześciu kongresów CEEM: -2004, -2009, -2013, -2015, -2017 i 2019 Organizator dorocznych, od 1992, 28-u Międzynarodowych Zimowych Konferencji Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej. Współorganizator Europejskich Kongresów Medycyny Ratunkowej EuSEM ( od 1998). Honorowy Ambasador Kongresów Polskich ( do 2015).
Autor ponad 300 publikacji naukowych.. Redaktor pierwszych 12-u polskich wydań podręczników amerykańskich i brytyjskich do medycyny ratunkowej (w tym: – podręcznika „NMS, S.H.Plantz, J.N.Adler –Medycyna Ratunkowa, Wrocław 2000, – D.M.Cline,O.J.Ma,J.E.Tintinalli – „Medycyna Ratunkowa” (skrót), Wrocław 2003, G.R.Strange,W.R.Ahrens,R.W.Schafermeyer „Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego”, Ch.King,F.Henretig – „Podręczny Atlas Zabiegów Ratunkowych u Dzieci”, Wrocław 2003, P.Driscoll, D.Skinner,E.Earlam „ABC Postępowania w urazach” Wrocław 2003 i M.C.Colquhoun,A.J.Handley,T.R.Evans ”ABC Resuscytacji”, Wrocław 2005). Redaktor innych licznych polskich wydań uznanych opracowań medycznych dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Autor pierwszego polskiego podręcznika „Ratownik Medyczny”, Wrocław 2003. Promotor 17 doktoratów. Autor pierwszego polskiego programu specjalizacji lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej (CMKP, Warszawa 2000). Autor pierwszego programu nauczania nowego zawodu: licencjonowanego ratownika medycznego. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Polish Journal of Emergency Medicine”. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiT),

Członek Założyciel Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EuSEM – 1994). Wice-Prezydent EuSEM w latach 1994-2002
Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej ( 1999 ) Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej ( 1999-2019 )
Członek Honorowy: Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Medycyny Ratunkowej (ACEP), Amerykańskiej Akademii Medycyny Ratunkowej (AAEM), Irlandzkiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (IAEM), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM). Członek Zarządu i Ambasador Europy w Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej (IFEM) – do 2018.
Laureat międzynarodowej nagrody „ Emergency Medicine Founders Award 2017” , nominowany przez Amerykańską Akademię Medycyny Ratunkowej.
Laureat licznych nagród resortowych, w tym prestiżowej „Nagrody Ministra Zdrowia, im. Błogosławionego Gerarda”, za zasługi w tworzeniu i rozwoju polskiego ratownictwa medycznego (2012).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1997), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

dr n.ekon. Magdalena Krawiec

dr n. ekon. Magdalena Krawiec
Założycielka Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

W 2009 r. ukończyła Studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności rachunkowość i audyt wewnętrzny

Studia II stopnia ukończyła na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzenie o specjalności analiza finansowa (2011).

Studia doktoranckie ukończyła w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
W roku 2019 obroniła pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

Studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu (2021).

Była Członkiem Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (2017).
Jest założycielką i dyrektorem szkół policealnych kształcących od 2009 r. młodzież i dorosłych na kierunkach medycznych w Medycznej Szkole Policealnej i Szkole Policealnej Medyk w Kłodzku.
W roku 2015 założyła Liceum Ogólnokształcące Medical.
W latach 2017-2022 pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rzecz infrastruktury edukacyjnej, edukacji młodzieży, kształcenia dorosłych na poziomie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego wprowadzając innowacyjną współpracę nauki i biznesu na terenie Ziemi Kłodzkiej

Obszary zainteresowań dydaktycznych:
● ekonomia ● gospodarka ● zarządzanie ● marketing ● ochrona zdrowia ● zdrowie publiczne