prof. dr hab. n. med. Maria-Iwona Kątnik-Prastowska

Prof. dr hab. n. med. Maria Iwona Kątnik-Prastowska

Urodziła się 7 lutego 1947 w Sopocie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu podjęła pracę w tej samej uczelni zajmując kolejno stanowiska asystenta (1969), starszego asystenta (1973) adiunkta (1976) i docenta (1989), profesora nadzwyczajnego (1993) i zwyczajnego (2001). Na Uniwersytecie Medycznym im Piastów Śląskich pracowała przez 46 lat do chwili przejścia na emeryturę, z czego 23 lata w Katedrze Biochemii Farmaceutycznej i 23 lata na Wydziale Lekarskim jako kierownik Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii. W latach 1996-1999 pełniła funkcję Prodziekana ds. naukowych Wydziału Lekarskiego we Wrocławiu. Od 2018 roku prorektor ds. kształcenia w WSM w Kłodzku. Stopień doktora nauk farm. uzyskała w wieku 28 lat, doktora habilitowanego nauk farm. w wieku 40 lat, a nominację profesorską w wieku 49 lat.
Jest autorem lub współautorem 200 prac naukowych, w tym 104 prac oryginalnych doświadczalnych, 16 prac przeglądowych oraz 80 komunikatów zjazdowych/referatów sympozjalnych, autorem i/lub redaktorem 9 książek naukowych i dydaktycznych oraz 2 patentów. Badania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z biologią medyczną w odniesieniu do chorób o podłożu zapalnym. Miały charakter nie tylko poznawczy, ale również diagnostyczny i prognostyczny.
Staże naukowe: w Protein Laboratory, University of Copenhagen (1984), Department of Clinical Biochemistry, University of NewCastle (1995), University of Padova (2000). Uczestnictwo w komitecie redakcyjnym czasopism naukowych “Glycosylation and Disease” i Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis.
Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych, seminarium i wykładów z biochemii, chemii medycznej i immunologii dla studentów Wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego oraz w szkoleniu podyplomowym analityków medycznych. Promotor i opiekun licznych prac dyplomowych studentów Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Analityki Medycznej Umed, Wrocław, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Promotor 9 prac doktorskich oraz opiekun 4 prac habilitacyjnych. Recenzent prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, redakcyjnych, projektów badawczych oraz dorobku naukowego oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej w staraniu się o tytuł profesorski.
Nagrody naukowe: Indywidualna Sekretarza Naukowego PAN, Zespołowa Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Medycznych, Naukowa Io Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, naukowe zespołowe i indywidualne JM Rektora Umed. Nagrody JM Rektora Umed za pracę dydaktyczno-wychowawczą. Medal 50-lecia AM oraz Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Academia Medica Wratislaviensis Polonia”.
Na emeryturze zamieszkała wraz z mężem dr n med. Wiesławem Prastowskim w Polanicy Zdroju.
Pasjonuje się uprawą roślin ozdobnych i leczniczych. Kocha literaturę, muzykę, przyrodę i zwierzęta. Ceni dobre kino. Motto życiowe: „nic za wszelką cenę”.