STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dodatkowo: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cel:

Uprawnienia do samodzielnej pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Wiedza min. z zakresu medycyny, pedagogiki specjalnej, terapii, psychologii klinicznej przygotuje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno – klinicznej , stawiania pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej w pracy terapeutycznej.
Ponadto, studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Studia przygotowują do wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju oraz wspomagania rozwoju dziecka niesprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w wieku: od 0 – 7 lat oraz w wieku wczesnoszkolnym (7 – 10 lat). Dają uprawnienia do diagnozy, planowania i pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną, z jego rodziną oraz koordynowania pracy specjalistów pracujących z dzieckiem. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania studiów:

Studia trwają – 4semestry

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór 

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

Cena studiów podyplomowych:

1100 zł semestr (możliwość rat)

   
Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Kłodzko:
tel: 74-86-71-302

Zapisz się online

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

  

 

ZAPRASZAMY !


 

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze