Program stypendialny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego!

Program stypendialny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego!
Stypendia w wysokości 1500,00 zł brutto miesięcznie dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo Medyczne.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:
• nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
• nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym
ubiega się o przyznanie stypendium;
• uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
• podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym
jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Termin składania wniosków: do 30.10. 2023 r.
WIĘCEJ INFORMACJI