Czepkowanie studentów pierwszego roku pielęgniarstwa 23 maja 2019 r.

Studenci pierwszego roku pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku 23 maja 2019 r. mieli swoją wyjątkową uroczystość zwaną – „Czepkowaniem”, w Auli im. Arnoszta z Pardubic w Kłodzku, podczas której złożyli przysięgę i odebrali symboliczne białe czepki. Uroczystość otworzyła Kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku dr Magdalena Krawiec rozpoczynając przemówienie słowami rzymskiego filozofa Lucjusza Seneki- “Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzyć przysłowiu- dopóki żyjesz” zaznaczając, że słowa będą mottem tegorocznej uroczystości „Czepkowania”. Władze uczelni reprezentowali prof. dr hab. Andrzej Dżugaj- Rektor, prof. zw. dr hab. n. med. Iwona Kątnik Prastowska- Prorektor ds. kształcenia, dr n. med. Norbert Krajczy- Prorektor ds. nauki i rozwoju, dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr n. hum. Małgorzata Felcenloben- Prodziekan ds. studiów podyplomowych i kształcenia ustawicznego, dr n. med. Ignacy Einhorn- Prodziekan ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, dr Magdalena Krawiec- Kanclerz. Nasza uczelnia została szczególnie wyróżniona, ponieważ podczas uroczystości obok naszego sztandaru pojawił się również sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, w skład którego weszła między innymi Pani Elżbieta Bujak- Rogala nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Za co szczególnie pragniemy podziękować Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu- Pani Marii Pałeczce. Podczas uroczystości wygłoszono dwa wykłady. Wykład pt. „Jakub Karol Parnas” wygłosił Rektor prof. dr hab. Andrzej Dżugaj, natomiast drugi wykład poświęcony tematyce- „Medycyna Personalizowana” wygłosił nauczyciel akademicki naszej uczelni dr n. med. Wiesław Prastowski.
Studenci (18, w tym 2 panów): Alicja Hamela, Anna Uziałło, Katarzyna Hajduga, Rafał Zając, Ewa Godlewska, Małgorzata Bylicka, Kamila Wawrowska, Agnieszka Midura, Magdalena Michalska, Marcelina Jordan, Aleksandra Listwan, Marcelina Kościuk, Kamil Kubabski, Sylwia Jewgińska, Daria Kuźlak, Daria Marczak, Marzena Huk, Wiktoria Wasyluk złożyli uroczyste ślubowanie, powtarzając słowa ślubowania odczytywane przez Panią Marię Pałeczkę Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, której asystowała podczas aktu „Czepkowania” Pani Małgorzata Berkowska nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Następnie odśpiewany został hymn pielęgniarski. Pani Maria Pałeczka- Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu nie ukrywała wzruszenia. Składając życzenia studentom, podkreśliła ważność powrotu do tradycji, zapoznając z historią białego czepka i jego symboliką. Wszyscy, którzy przybyli na uroczystość składali studentom życzenia, wręczyli listy gratulacyjne oraz drobne upominki upamiętniające to jakże ważne w ich życiu wydarzenie.Po akcie czepkowania Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk wraz z prof. dr hab. Andrzejem Dżugajem- Rektorem Wyższej Uczelni w Kłodzku wręczyli studentom listy gratulacyjne, życząc determinacji i wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Studentka pierwszego roku pielęgniarstwa- Alicja Hamela, złożyła w imieniu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, podziękowania dla Władz Uczelni za przygotowanie uroczystości. Podkreślając, że „Czepkowanie” jest momentem, który w świadomości studentów wyzwala refleksję, jak pracować nad sobą, aby opanować umiejętność przeżywania z chorym, który zwraca się do pielęgniarki: “siostro”, jego niepokoju, cierpień, nadziei i trosk oraz wyrobić takie cechy jak wyrozumiałość, czułość czy też serdeczność. A czepek i przysięga są symbolami przynależności studentów do społeczności pielęgniarskiej – „przyjmując czepek poświadczamy, że jesteśmy świadomi swych obowiązków wobec pacjentów, a w uroczystym przyrzeczeniu oddajemy to, co pielęgniarka powinna w przyszłości ofiarować innym poświęcenie, zaangażowanie, mądrość, wiedzę, bezinteresowność, poddanie, wrażliwość, służenie drugiemu człowiekowi oraz skromność”.
Na uroczystość „Czepkowania” przybyło wielu znamienitych gości, w tym rodziny i znajomi naszych studentów. Wśród zaproszonych gości, przybyłych na uroczystość znaleźli się przedstawiciele:
1) władz samorządowych powiatu kłodzkiego – Starosta, Burmistrz, Wójt
2) szpitali i placówek medycznych (ZOZ Kłodzko, SCM Polanica, Szpital Św. Antoniego
w Ząbkowicach Śląskich, Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne)
3) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, POLICJI, STAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MIEJSKIEJ,
4) szkół Powiatu Kłodzkiego oraz Gminy Wiejskiej i Miejskiej Kłodzka,
5) Parlamentu RP, władz samorządu wojewódzkiego, administracji zespolonej
i niezespolonej; państwowej straży pożarnej i ochotniczej straży pożarnej; 22. Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, Straży Granicznej w Kłodzku; przedstawiciele kadry dydaktycznej i administracji szkół niepublicznych i lokalnie działających fundacji i stowarzyszeń, a także liczni przedstawiciele firm i instytucji związanych z ochroną zdrowia
6) lokalnej prasy i telewizji;
m.in.: Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Monika Wielichowska; Pan Zbigniew Tur- Wójt Gminy Kłodzko; Pani Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki; Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Pan Jerzy Więcławski; Pan Piotr Krzywda- Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Pani Wioletta Martuszewska- Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku; Pani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku; Pani Anna Medyńska- Naczelna Pielęgniarek Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy; Pani Teresa Józefiak- Dyrektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kłodzku; Pan Zbigniew Tur- Wójt Gminy Kłodzko; Pan Marek Grzelak- Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku; Pani Sylwia Dajczer- Gałczyńska Wicedyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości; Pani Anna Jarko– Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Pani Małgorzata Janiak- Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii w Kłodzku; Pani Elżbieta Bujak- Rogala- Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca funkcję Pielęgniarki Przełożonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku; Pani Anna Wachowiak- Bobkiewicz; Pani Jolanta Szymacha- Naczelna Pielęgniarek i Położnych Szpitala
w Ząbkowicach, Pani Anna Mackiewicz- Starsza pielęgniarka Oddziału Kardiologicznego oraz Pan Mirosław Awiżeń- Redaktor Naczelny Gazety Ziemi Kłodzkiej; Pan Piotr Kramnik– Redaktor Naczelny TVK Telewizja Kłodzka.
Gościem szczególnym była Pani Violetta Jakobsze- założycielka Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uroczystość uświetniono koncertem AGATY BILIŃSKIEJ i ROHO KONARA, dedykowanym Wszystkim Studentom Pielęgniarstwa z okazji ich święta. Jesteśmy zaszczyceni, że i w tym roku mogliśmy wyróżnić naszych studentów, których kształcimy po to, aby nieśli pomoc potrzebującym, w trudnych chwilach.
„Czepkowanie” to wieloletnia tradycja, którą pielęgnujemy w murach naszej szkoły. Jest to początek drogi dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.