dr hab. n. med. i n. o zdr. Sylwia Krzemińska, profesor uczelni

dr hab. n. med. i n. o zdr. Sylwia Krzemińska, profesor uczelni

Wykształcenie:

 • 1995 r. Liceum Medyczne w Głogowie – pielęgniarka dyplomowana
 • 1999 r. Kierunek Pielęgniarstwo Akademia Medyczna we Wrocławiu – magister pielęgniarstwa
 • 2000 r. Studia podyplomowe: Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • 2005 r. Doktorat  – Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Doktor Nauk Medycznych
 • 2012 r.  Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Kardiologicznego
 • 2014 r.  Studia podyplomowe: Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • 2021 r. Specjalizacja w  dziedzinie Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 

Kursy specjalistyczne dla Pielęgniarek (Edukator w cukrzycy, Ordynowanie leków   i wypisywanie recept , Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny), kwalifikacyjne (Pielęgniarstwo  anestezjologiczne i intensywnej opieki, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej) oraz dokształcające.

Przebieg pracy zawodowej.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu  w 1999 roku podjęła pracę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, gdzie pracowała na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W roku 2004 rozpoczęła pracę na Wydziale Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej jako asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Klinicznego, a od roku 2009 kontynuowała zatrudnienie w nowo powstałym Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Po uzyskaniu stopnia Doktora Nauk Medycznych (Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) w 2005 roku, w roku 2009 awansowała na stanowisko adiunkta w grupie naukowo-dydaktycznej. W Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pełniła funkcję adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, była członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia i Wydziałowej Komisji Programowej na Kierunku Pielęgniarstwo. Od 2021 roku  p.o. Kierownika  i od 2022 Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego WNoZ. W kwietniu  2022 roku uzyskała stopień naukowy Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu  za osiągnięcie naukowe pt. Determinanty jakości życia chorych na cukrzycę typu 2.  Zainteresowania naukowe Pani Profesor od lat oscylują wokół zagadnień związanych z jakością życia ludzi chorych. Początkowo dotyczyły one głównie jakości życia pacjentów z chorobami sercowo naczyniowymi, aby przez analizę przyczynowo skutkową dojść do tematyki związanej z cukrzycą jako podłożem wielu chorób, w tym również sercowo-naczyniowych.

Pani Profesor jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji,  które można podzielić na następujące obszary badawcze:  jakość życia i sprawność funkcjonalna pacjentów z chorobami przewlekłymi,  jakość życia i seksualność pacjentów a cukrzycą, opieka nad pacjentem i praca pielęgniarek w anestezjologii i intensywnej terapii.

Współpracuje również z ośrodkami kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako wykładowca na kursach i szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa i kierownik specjalizacji. Przewodniczyła także Komisji Egzaminacyjnej CKPPiP na egzaminie specjalizacyjnym w dziedzinie Pielęgniarstwa Kardiologicznego.

W swojej dotychczasowej pracy, była promotorem ponad 130 prac magisterskich oraz około 150 prac licencjackich na kierunkach  Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne oraz Dietetyka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Napisała również ponad 80 recenzji prac dyplomowych.

Brała czynny udział w ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, uczestniczyła również  jako wykładowca w Dolnośląskim Festiwalu Nauki.

Prof. Krzemińska  jest Przewodniczącą Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz członkiem European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) i   World Federationof Critical Care Nursing  (WFCCN).

Była recenzentem 4 zagranicznych monografii pokonferencyjnych oraz  publikacji w czasopismach polskich (Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, Pielęgniarstwo XXI Wieku) i międzynarodowych (m.in. Clinical Interventions in Aging, Proffesional Journal of Nursing and Midwifery, Journal of Education , Health  and Sport ). Jest członkiem rady naukowej czasopisma Proffesional Journal of Nursing and Midwifery.

Nagrody:

W roku 2016 otrzymała „List z podziękowaniami” za  nadzwyczajne zasługi w rozwoju Profesní a Odborová Unie Zdravotnických Pracovníků POUZP (Czeska Republika) i wzorową współpracę zawodową i naukową w dziedzinie Pielęgniarstwa.

W roku 2017 otrzymała wyróżnienie za długoletnią współpracę przy osiąganiu celów, zadań i misji Slovenskej Komory Sestier a Pôrodných Asistentiek  (SKSaPA) Słowacja, sekcji Pielęgniarek Anestezjologicznych.

Za osiągnięcia naukowe otrzymała również nagrody JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

 • 2019 r. — Nagrodę Indywidualną Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Za Ważne i Twórcze Osiągnięcia w Pracy Naukowej (cykl 3 publikacji umieszczonych w bazie Journal Citation Reports)  oraz Nagrodę Indywidualną Stopnia I,
 • 2020 r. — Nagrodę Indywidualną Stopnia II,
 • 2021 r. —  Nagrodę Indywidualną Stopnia II
 • 2022 r. — Nagrodę Zespołową II stopnia.