Uniwersytet III wieku

Uniwersytet III Wieku

STOWARZYSZENIE „ UNIWERSYTET  III WIEKU- KŁODZKO”

ul. Ignacego Łukasiewicza 4

57-300 Kłodzko

Anna Jarco   tel. + 48 725 291 479    e-mail: uniwersytet3wiekuklodzko@wp.pl

Danuta Lanczares  tel. +48 605 254 163    e-mail: danutalanczares@wp.pl

 

O nasProgram zajęćPatronat Wyższych UczelniInstytucje i organizacje partnerskieRegulamin UIIIWGaleria zdjęć

 

TOWARZYSZENIE „ UNIEWRSYTET III WIEKU – KŁODZKO”

 

Stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku – Kłodzko” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

POWSTANIE  UNIWERSYTETU III WIEKU – KŁODZKO

 

Zebranie założycielskie i  rejestracja Stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku –Kłodzko”

 

W dniu 4 maja 2016r. w Kłodzku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Uniwersytet III Wieku-Kłodzko”.

W zebraniu wzięły udział 24 osoby. Przewodnicząca zebrania Anna Jarco zapoznała zebranych z celami Stowarzyszenia oraz omówiła Statut. Podjęto jednogłośnie uchwały o utworzeniu Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu.

 

Dokonano wyboru komitetu założycielskiego w składzie

Anna Jarco

Jerzy  Rywacki

Grażyna Wnuk

Władysława Kropelnicka,

którego zadaniem było podjęcie  czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonano wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwałę ustalającą wysokość składki – 100 zł za jeden semestr.

 

W dniu 29 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń:  

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – Kłodzko , numer KRS 0000619883 NIP: 8831860169

strona w budowie

PATRONAT NAUKOWY WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU

 

Porozumienie 

w sprawie objęcia

przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku patronatem naukowym

Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku – Kłodzko

zawarte w dniu 9 grudnia 2016r.

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, zwana dalej WSM, reprezentowana przez JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Dżugaj

oraz

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – Kłodzko, zwane dalej UTW, reprezentowane przez Prezesa Annę Jarco

 

nawiązują niniejszym Porozumieniem współpracę , której celem jest pomoc w organizowaniu i nadzorowaniu działań edukacyjnych rozwijających wiedzę

i aktywność społeczną, kulturalną, fizyczną i obywatelską seniorów – członków i sympatyków UTW.

§ 1

1. Patronat nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych, natomiast jego realizacja na podstawie zawartych odrębnych umów może stworzyć takie

    zobowiązania.

2. WSM udzieli merytorycznego wsparcia działaniom UTW prowadzącym do poszerzenia wiedzy, zainteresowań i umiejętności słuchaczy,

    w szczególności z zakresu wiedzy medycznej i profilaktyki zdrowia.

3. Przedstawiciel WSM będzie członkiem Rady Programowej UTW, dbającym o merytoryczny poziom prowadzonych zajęć.

4. WSM umożliwi uczestnictwo członkom UTW w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym i naukowo-dydaktycznym, takim jak: sympozja,

    sesje naukowe, wykłady otwarte, konferencje organizowane przez Uczelnię na zasadach dotyczących danego przedsięwzięcia.

5. UTW włączy się w projekty naukowe i programy badawcze prowadzone przez pracowników naukowych i studentów WSM.

6. UTW zobowiązuje się do popularyzowania wizerunku WSM.

§ 2

W celu realizacji niniejszego porozumienia strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za koordynację współpracy:

Wyższa Szkoła Medyczna – dr n. hum. Małgorzata Felcenloben

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – mgr Danuta Ułasiewicz

§ 3

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego Porozumienia w każdym czasie

    w formie pisemnej.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej.

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Uniwersytetu III Wieku- Kłodzko

Anna Jarco

Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

Uniwersytet III Wieku – Kłodzko współpracuje z następującymi  instytucjami  i organizacjami:

 

1. Urzędem Gminy Miejskiej Kłodzko

2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej

3. Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

4. Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku

5. Nadleśnictwem Zdroje

6. Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej

7. Towarzystwem Wiedzy Powszechnej

REGULAMIN

UNIWERSYTETU III WIEKU – KŁODZKO

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uniwersytet III Wieku- Kłodzko , nazywany dalej UIIIW – funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku- Kłodzko na podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Patronat nad działalnością UIIIW sprawują :

a/ patronat organizacyjny:

– Urząd Miejski w Kłodzku

b/ patronat naukowy:

– Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

3. Całokształtem działalności UIIIW kieruje, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – Zarząd Stowarzyszenia , a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna.

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

II.   DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU III WIEKU

1. UIIIW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

2. Program i metody pracy UIIIW nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

3. Program edukacyjny UIIIW obejmuje wiedzę z zakresu nauk :

a/ humanistycznych,

b/ medycznych i profilaktyki zdrowia,

c/ przyrodniczych,

d/ ekonomicznych

e/ kultury i sztuki

f/społecznych

4. Nauka w UIIIW odbywa się w cyklu semestralnym, kursowym, dniowych, godzinowych.

5. Roczne programy edukacyjne UIIIW na każdy rok akademicki opracowuje Rada Programowa a następnie przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi UIIIW. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele :

a/ uczelni patronackich,

b/ władz samorządowych,

c/organizacji i instytucji współpracujących z UIIIW

d/ osoby o uznanym autorytecie

e/ przedstawiciele słuchaczy

6. Zajęcia w UIIIW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne w następujących formach:

a/ wykłady ,

b/ seminaria , warsztaty, lektoraty,

c/ zajęcia z zakresu kultury fizycznej

d/wycieczki turystyczne i krajoznawcze

e/ inne formy zajęć grupowych.

7. Każdy słuchacz ma prawo uczestnictwa we wszystkich lub wybranych zajęciach, z zastrzeżeniem, że uczestnictwo w zajęciach w ramach projektów jest obowiązkowe.

 III.    PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY UNIWERSYTEU III WIEKU

1. Prawa i obowiązki słuchacza UIIIW określają :

a/ statut Stowarzyszenia ,

b/ uchwały Walnego Zebrania Członków,

c/ uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Słuchacze UIIIW mają prawo zgłaszania swoich wniosków organizacyjnych i programowych do konsultacji z Zarządem.

3. Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz dbania o godność i dobre imię UIIIW.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Status słuchacza UIIIW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Przyjęcie na członka UIIIW, jak też skreślenia z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

3. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia i obowiązuje od dnia 01 marca 2017 r.

 

Kłodzko, dnia  1 marca 2017 r. Prezes Zarządu

Anna Jarco