Międzynarodowy dzień migranta

18 grudnia obchodzimy międzynarodowy dzień migranta. Jest to dobra okazja przypomnieć o tym, że zostać Studentem Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku może każdy.
Nauka na naszej uczelni odbywa się w języku polskim, w związku z czym o przyjęcie na studia mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
– ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
– przedłożą certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2,
– przedłożą inne dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego, np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym lub dyplom ukończenia filologii polskiej.

Ponadto warunkiem koniecznym jest przedstawienie dokumentu, który odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości.