dr hab. n. med. i n. o zdr. Sylwia Krzemińska, profesor uczelni, oficjalnie Rektorem Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Zainteresowania naukowe Pani Rektor od lat oscylują wokół zagadnień związanych z jakością życia ludzi chorych. Początkowo dotyczyły głównie jakości życia pacjentów z chorobami sercowo naczyniowymi, aby przez analizę przyczynowo skutkową dojść do tematyki związanej z cukrzycą jako podłożem wielu chorób, w tym również sercowo-naczyniowych.

Pani Profesor jest autorem/współautorem ponad 150 publikacji naukowych.  Na jej dorobek naukowy składają się publikacje,  które można podzielić na następujące obszary badawcze:  jakość życia i sprawność funkcjonalna pacjentów z chorobami przewlekłymi,  jakość życia i seksualność pacjentów a cukrzycą, opieka nad pacjentem i praca pielęgniarek w anestezjologii i intensywnej terapii.

Była  promotorem ponad 130 prac magisterskich oraz  około 150  prac licencjackich na kierunkach  Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne oraz Dietetyka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Brała czynny udział w ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 10 konferencjach  była członkiem komitetów naukowych konferencji o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Uczestniczyła jako wykładowca w  Dolnośląskim Festiwalu Nauki.

Pani Rektor jest również Przewodniczącą Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Członkiem European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) oraz  World Federationof Critical Care Nursing  (WFCCN).

Pełniła funkcję recenzenta w  4 zagranicznych monografiach pokonferencyjnych oraz czasopismach polskich (Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, Pielęgniarstwo XXI Wieku) i międzynarodowych (m.in. Clinical Interventions in Aging, Proffesional Journal of Nursing and Midwifery, Journal of Education , Health  and Sport ). Jest członkiem rady naukowej czasopisma Proffesional Journal of Nursing and Midwifery.

Bardzo cieszymy się, że Pani Profesor postanowiła kontynuować swoją karierę naukową pełniąc funkcję Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Gratulujemy i życzymy trafnych decyzji, samorealizacji i wyzwań, które wyrażą Pani potencjał.