Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Wyższa Szkoła Medyczna, ul. Warty 21 57-300 Kłodzko jest realizatorem projektu :
„Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’’
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r.- 31.08.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 2 998 633,08 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 908 575,08 zł
Wkład własny: 90 058,00 zł
Cel projektu:
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowia-dającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji kadr i wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego.
Cel projektu realizowany będzie przez cele szczegółowe:
– dostosowanie programów kształcenia na studiach do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzenie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych,
– wyposażenie Studentów w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w zajęciach warsztatowych, dodatkowych zadaniach praktycznych, realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych,
– szkolenia dla pracowników pełniących funkcje zarządcze i administracyjne z obszaru zarzą-dzania, finansów, zmian legislacyjnych,
– szkolenia dla kadry dydaktycznej podnoszące kompetencje w zakresie innowacyjnych me-tod dydaktycznych i wykorzystania narzędzi ICT w prowadzonym procesie dydaktycznym,
-unowocześnienie infrastruktury informatycznej, zwiększenie jej funkcjonalności do efektyw-nego zarządzania nowoczesną uczelnią.

Kto może być uczestnikiem projektu:
– obecni oraz potencjalni Studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – 198 osób, którym do zakończenia studiów pozostało max. cztery semestry, na podstawie przeprowadzonego bilansu kompetencji, ujawniającego brak danej kompetencji , a dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach w ramach projektu brak ten mogą zniwelować.
– kadra administracyjna, kadra kierownicza– 10 osób, na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgodności obszaru szkoleń z pełnionymi obowiązkami.
– kadra dydaktyczna – 30 osób, tj. nauczyciele akademiccy w rozumieniu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym bądź posiadający umowę cywilno-prawną na prowadzenie dydaktyki w Wyższej Szkole Medycznej, ul. Warty 21 57- 300 Kłodzko, a okres na jaki została zawarta umowa obejmuje zarówno okres udziału w projekcie, jak i semestr, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji. Bez względu na ich wyjściowy poziom kompetencji dydaktycznych w planowanych obszarach wsparcia.

Przewidziane wsparcie:
1. Wizyty studyjne u pracodawców- zapoznanie studentów z organizacją pracy i funkcjonowaniem placówek medycznych.
2. Zadania praktyczne dla studentów, realizowane w formie projektowej- zakładanie własnej działalności.
3. Warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji z pacjentem oraz innymi członkami zespołu medycznego.
4. Zajęcia warsztatowe dla ratowników medycznych- ratownictwo wysokościowe, ratownictwo wodne.
5. Szkolenia dla kadry administracyjnej z zakresu zmian legislacyjnych wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym.
6. Szkolenia dla kadry dydaktycznej podnoszące innowacyjne kompetencje zawodowe, w tym i zagraniczne staże.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem z projektowym.
Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
Ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko
tel: 74 867 13 02
tel. kom: +48 531 604 500
E-mail: monitoring.powr@wsm.klodzko.pl

Projekt pt.,, Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’’
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z094/18-00