Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Wyższa Szkoła Medyczna, ul. Warty 21 57-300 Kłodzko jest realizatorem projektu :

Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r.- 31.08.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2 998 633,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 908 575,08 zł

Wkład własny: 90 058,00 zł

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji kadr i wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego.

Cel projektu realizowany będzie przez cele szczegółowe:

- dostosowanie programów kształcenia na studiach do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzenie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych,

- wyposażenie Studentów w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w zajęciach warsztatowych, dodatkowych zadaniach praktycznych, realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych,

- szkolenia dla pracowników pełniących funkcje zarządcze i administracyjne z obszaru zarządzania, finansów, zmian legislacyjnych,

-szkolenia dla kadry dydaktycznej podnoszące kompetencje w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych i wykorzystania narzędzi ICT w prowadzonym procesie dydaktycznym,

-unowocześnienie infrastruktury informatycznej, zwiększenie jej funkcjonalności do efektywnego zarządzania nowoczesną uczelnią.

Kto może być uczestnikiem projektu:

- obecni oraz potencjalni Studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku- 198 osób, którym do zakończenia studiów pozostało max. cztery semestry, na podstawie przeprowadzonego bilansu kompetencji, ujawniającego brak danej kompetencji , a dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach w ramach projektu brak ten mogą zniwelować.

- kadra administracyjna, kadra kierownicza- 10 osób, na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zgodności obszaru szkoleń z pełnionymi obowiązkami.

- kadra dydaktyczna- 30 osób, tj. nauczyciele akademiccy w rozumieniu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym bądź posiadający umowę cywilno-prawną na prowadzenie dydaktyki w Wyższej Szkole Medycznej, ul. Warty 21 57- 300 Kłodzko, a okres na jaki została zawarta umowa obejmuje zarówno okres udziału w projekcie, jak i semestr, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji. Bez względu na ich wyjściowy poziom kompetencji dydaktycznych w planowanych obszarach wsparcia.

Przewidziane wsparcie:

  1. Wizyty studyjne u pracodawców- zapoznanie studentów z organizacją pracy i funkcjonowaniem placówek medycznych.
  2. Zadania praktyczne dla studentów, realizowane w formie projektowej- zakładanie własnej działalności.
  3. Warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji z pacjentem oraz innymi członkami zespołu medycznego.
  4. Zajęcia warsztatowe dla ratowników medycznych- ratownictwo wysokościowe, ratownictwo wodne.
  5. Szkolenia dla kadry administracyjnej z zakresu zmian legislacyjnych wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym.
  6. Szkolenia dla kadry dydaktycznej podnoszące innowacyjne kompetencje zawodowe, w tym i zagraniczne staże.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem z projektowym.

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

Ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko

tel: 74 867 13 02

tel. kom: +48 531 604 500

E-mail: monitoring.powr@wsm.klodzko.pl