Zarządzanie kryzysowe z elementami ratownictwa medycznego

Zarządzanie kryzysowe z elementami ratownictwa medycznego

2 semestry

 


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

 

Kłodzko

tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kryzysowe z elementami ratownictwa medycznego  skierowane są do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz innych podmiotów (w tym prywatnych), w których może wystąpić zdarzenie kryzysowe.
Podstawowym celem studiów jest wypracowanie u Absolwenta umiejętności reakcji na zdarzenia kryzysowe poprzez prawidłową organizację zespołu kryzysowego. Ponadto z uwagi na obecne zagrożenia, Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu identyfikowania współczesnych zagrożeń oraz kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za reakcję.

Zakres tematyczny:

  • podstawy prawne zarządzania kryzysowego,
  • ochrona infrastruktury krytycznej,
  • reakcja na zagrożenia CBRN,
  • współpraca cywilno-wojskowa,
  • służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ich kompetencje w zakresie reakcji na sytuacje kryzysowe,
  • identyfikowanie współczesnych zagrożeń,
  • terroryzm jako sytuacja kryzysowa,
  • organizacja zespołu kryzysowego,
  • współpraca z mediami,
  • negocjacje w sytuacji kryzysowej.

 


2 semestry

Studia odbywają się w formie weekendowej;
Zajęcia w formie hybrydowej.

 

Końcowy test zaliczeniowy.

Ilość semestrów:II

Ilość rat: 8

  I rata II raty 8 rat
czesne 4 500 zł* 2 250 zł* 563 zł*

* Wysokość opłat przy zapisach do 30.09.2024 r.

 

  I rata II raty 8 rat
czesne 5 000 zł** 2 550 zł** 650 zł**

**Wysokość opłat przy zapisach od 01.10.2024 r.

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

 

 

 

Kadrę dydaktyczną stanowi zespół, który zawodowo realizuje lub realizował zadania związanie z rozwiązywanie sytuacji kryzysowych lub posiada wiedzę ekspercką w przedmiotowym zakresie.

Koordynator kierunku: dr Mariusz Olechnowicz

Mariusz Olechnowicz, przez ponad 25 lat zawodowo był związany z podmiotami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Służbę zasadniczą rozpoczął w 1997 r. w I Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu, następnie od 1999 r. aż do zakończenia służby funkcjonariusz Policji. Przez cały okres pełnienia służby związany był z jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, początkowo w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji we Wrocławiu (obecnie Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu) a kończąc na etacie Naczelnika Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” w stopniu podinspektora Policji. W międzyczasie pełnił służbę w ramach misji pokojowej w Kosowie, delegowany do zadań poza Policją w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz był współorganizatorem oraz Zastępcą Dowódcy Policyjnej Misji Humanitarnej w Ukrainie, której zadaniem było oczyszczenie terenu z urządzeń niebezpiecznych w tym zawierających materiał wybuchowy. W trakcie służby współpracował z wieloma jednostkami kontrterrorystycznymi z UE, był odpowiedzialny za organizację i przebieg największych ćwiczeń o charakterze terrorystycznym przeprowadzanych na terenie całego kraju, współpracując w tym zakresie z podmiotami odpowiedzialnymi za ogólne pojęte bezpieczeństwo, w tym między innymi z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Ponadto wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych poświęconych zwalczaniu terroryzmu, absolwent między innymi Akademii Obrony Narodowej oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas gdzie uzyskał tytuł dr nauk o polityce.

 


Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

 

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ