Zapomogi w okresie stanu pandemii

Wsparcie dla Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej – COVID 19

Studenci którzy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSM.
Komisja stypendialna za trudną sytuację życiową studenta aktualnie uznaje również zmniejszenie źródła dochodu lub jego całkowitą utratę, które są spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego
jest złożenie wniosku oraz załączenie jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

1. Zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy/ zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia.
2. Zaświadczenia od Zleceniodawcy o utracie zatrudnienia/ zmieszczeniu wysokości wynagrodzenia.
3. Potwierdzenia o zawieszeniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej.

Student powinien we wniosku zamieścić informację o okolicznościach, które spowodowały jego trudną sytuację ekonomiczną.
Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż trzy miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.
Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż raz w semestrze.

Harmonogram składania wniosków:
Termin składania wniosków upływa 15.06.2020
Wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 30.06.2020
Wniosek wraz załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: kanclerz@wsm.klodzko.pl

Pytania i wątpliwości prosimy kierować:
– na adres e-mailowy: dziekanat@wsm.klodzko.pl
– telefonicznie: 74 867 13 02