UWAGA BEZPŁATNE SZKOLENIA !!! TYLKO !!! DLA STUDENTÓW WSM W KŁODZKU

UWAGA BEZPŁATNE SZKOLENIA !!! TYLKO !!!DLA STUDENTÓW WSM W KŁODZKU

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku w związku z realizacją kluczowego projektu
pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
dla studentów kierunków pielęgniarstwo I i II stopnia oraz ratownictwo medyczne zaprasza na szkolenia, dzięki którym studenci pogłębią swoją wiedzę jak i umiejętności praktyczne.

 

Lp. Szkolenie Cel szkolenia – oczekiwane efekty uczenia się
1 Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej – zakładanie własnej działalności gospodarczej Kompetencje związane z umiejętnością opracowania biznes planu dotyczącego komercyjnego przedsięwzięcia gospodarczego,
w tym ujęcia kalkulacji kosztów uruchomienia
i funkcjonowania przedsięwzięcia w otoczeniu rynkowym.
2 Warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji
z pacjentem oraz innymi członkami zespołu medycznego
W wyniku szkolenia student:

1. Umie rozpoznać typ pacjenta i dostosować komunikację do jego potrzeb;

2. Potrafi kontrolować rozmowę bezpośrednią oraz telefoniczną z pacjentem;

3. Potrafi rozpoznać typ obiekcji pacjenta i odpowiednio zareagować, potrafi nawiązać kontakt pacjentem, potrafi słuchać aktywnie;

4. Potrafi prowadzić rozmowę z pacjentem w sposób asertywny;

5. Potrafi przeprowadzić rozmowę w sytuacji konfliktowej w sposób zgodny ze standardem placówki

medycznej;

6. Potrafi wyrazić swoją opinie w sposób stanowczy
i łagodny;

7. Wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego;

8. Posiada umiejętność konstruktywnego komunikowania się;

9. Potrafi rozpoznać błędy w komunikacji;

10. Potrafi ograniczyć bariery w komunikacji interpersonalnej;

11. Potrafi dostrzegać i analizować komunikaty niewerbalne i werbalne rozmówcy;

12. Potrafi aktywnie słuchać swego rozmówcę;

13. Potrafi udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej;

14. Potrafi komunikować się bezpośrednio i otwarcie;

15. Posiada umiejętność prowadzenia trudnych rozmów, skupiając się na faktach a nie na opiniach, ocenach i interpretacjach.

3 Zajęcia warsztatowe

dla ratowników medycznych – ratownictwo wysokościowe

W celu jak najlepszego przygotowania studentów do uczestniczenia w akcji ratunkowej zajęcia będą prowadzone w warunkach naturalnych w trakcie obozu wyjazdowego, gdzie student będzie miał zapewniony dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację i przeprowadzenia praktycznych zajęć, ubezpieczenie NW.

Zakłada się, że jeden obóz trwać będzie 4 dni.

W wyniku szkolenia student zna:

1. Zasady postępowania specjalistycznego

w ratownictwie wysokościowym;

2. Ratowanie na wysokości zasady postępowania;

3. Wydobywanie poszkodowanego z miejsc trudno dostępnych;

4. Asekuracja zasady;

5. Rodzaje lin i sprzętu alpinistycznego;

6. Podstawowe techniki alpinistyczne;

7. Zaawansowane techniki alpinistyczne;

8. Zasady współdziałania w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach.

4 Zajęcia warsztatowe dla ratowników medycznych – ratownictwo wodne W celu jak najlepszego przygotowania studentów do uczestniczenia w akcji ratunkowej zajęcia będą prowadzone w warunkach naturalnych w trakcie obozu wyjazdowego, gdzie student będzie miał zapewniony dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację i przeprowadzenia praktycznych zajęć, ubezpieczenie NW.

Zakłada się, że jeden obóz trwać będzie 4 dni.

W wyniku szkolenia student zna:

1. Sprzęt w ratownictwie wodnym;

2. Zasady postępowania specjalistycznego
w ratownictwie wodnym;

3. Hipotermia rozpoznawanie i postępowanie;

4. Ratowanie tonącego zasady postępowania;

5. Odmienności w postępowaniu ratunkowym u osób ratowanych w wodzie;

6. Zasady współdziałania w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach

znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego.

 

Warunkiem udziału jest posiadanie statusu studenta na kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia bądź ratownictwo medyczne (wyłącznie studenci WSM w Kłodzku, którym do ukończenia studiów zostało maksymalnie 4 semestry – zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji).

Na szkolenia Zajęcia warsztatowe dla ratowników medycznych – ratownictwo wysokościowe oraz Zajęcia warsztatowe dla ratowników medycznych – ratownictwo wodne, mogą zapisywać się wyłącznie studenci kierunku ratownictwa medycznego.

Realizacji szkoleń wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych.

Działania zaplanowane w ramach zadania wpłyną na wzrost kompetencji studentów i przyczynią się do ich płynnego wejścia na rynek pracy.

Dzięki nim absolwenci WSM w Kłodzku znajdą zatrudnienie w firmach i podmiotach o wysokim potencjale rozwoju, stanowiących jednocześnie miejsce osobistego i zawodowego rozwoju studentów.

Zapisy odbywają się u Biurze Projektu WSM w Kłodzku

Osobą do kontaktów jest:

Koordynator projektu Anna Grząba-Lipka

telefon: 790-332-443,

e- mail: monitoring.powr@wsm.klodzko.pl

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 


Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku” współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020