Tyflopedagogika

Cel/Adresaci
Podczas studiów przygotujemy do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami wzroku oraz z ich rodzinami i społecznością szkolną. Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne pozwolą stworzyć przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie lub całkowicie ograniczają poznawanie świata.
Zapraszamy: nauczycieli i absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących pomóc w przełamaniu barier w edukacji, leczeniu i rehabilitacji, osobom z wadami wzroku. Uwaga: do kształcenia na studiach podyplomowych nie jest konieczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela. Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyska
w naszej uczelni. Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów
3 semestry
(przy większej intensywności zjazdów)- 1 rok
300 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.