Terapia pedagogiczna

Cel /Adresaci
Studia wyposażają w specjalistyczną wiedzę uprawniająca do prowadzenia zajęć korekcyjno– kompensacyjnych oraz indywidualnej i grupowej terapii dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Przygotowują do pracy terapeutycznej z uczniami z zaburzeniami sensorycznymi, Zespołem Aspergera, ze spektrum autyzmu oraz ze szczególnymi uzdolnieniami. Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia kierunków: filologicznych, psychologicznych oraz logopedycznych i podjadających przygotowanie pedagogiczne. Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni. Informacja podyplomowe– Przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
295 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.