Studia magisterskie – Rekrutacja

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - REKRUTACJA

Zapraszamy na studia stacjonarne/ niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek FIZJOTERAPIA

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia I stopnia na obowiązującym formularzu,
2) kwestionariusz ankiety osobowej,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez uprawnionego pracownika Uczelni lub notarialnie,
4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku nauki (skierowanie na badania lekarskie wydaje Dziekanat),

5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI, wymiar 300 x 375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku- 1 MB); fotografia jest niezbędna do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej, 
6) jedną aktualną fotografię kandydata zgodną z wymogami obowiązującymi przy składaniu podań o wyrobienie dowodu osobistego,
7) potwierdzenie uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne, 
8) odpis dowodu osobistego (druk dostępny w dziekanacie),

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej Uczelni: www.wsm.klodzko.pl lub osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Informacja o rekrutacji na studia
oraz rekrutacja cudzoziemców

tel. +48 74 867 13 02, +48 531 604 500
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl