Zarządzanie rehabilitacją

Zarządzanie rehabilitacją

2 semestry


450zł / miesięcznie
 


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko
tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest jednym z najlepszych sposobów na wyjście z izolacji społecznej oraz na ogólną poprawę ich dobrostanu i jakości życia. Praca dla osób z niepełnosprawnością oznacza z jednej strony wyższą jakość ich życia (możliwość pracy zarobkowej) i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie, z drugiej zaś stanowi wymierną korzyść dla gospodarki. Wczesne przywrócenie zdolności i umożliwienie powrotu do pracy osobom z niepełnosprawnościami jest więc istotne zarówno ze społecznego jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Przygotowanie specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją może w istotny sposób przyczynić się do szeroko pojętej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rehabilitacją będą dysponowali niezbędną wiedzą w zakresie funkcjonowania  instrumentów wsparcia ale przede wszystkim będą przygotowani do udzielania pomocy osobą niepełnosprawnym w obszarze zdrowotnym, psychofizycznym i zawodowym. Uzyskane w toku studiów umiejętności m.in. w zakresie dostosowanie działań rehabilitacyjnych do stanu zdrowia, diagnozy kompetencji zawodowych, oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku pracy, rodzinnym, społecznym, zawodowym będą miały istotny wpływ na niwelowanie ograniczeń w zakresie podejmowania aktywności społeczno-zawodowej przez osoby niepełnosprawne.

 

Cel / Adresaci
Studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” skierowane są do osób uczestniczących zawodowo w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, a w szczególności: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych
i medycznych, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek pielęgniarzy oraz innych grup personelu medycznego.Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na koordynację kompleksowych działań podejmowanych w ramach rehabilitacji medycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry

243 godzin zajęć dydaktycznych

Organizacja studiów: Zajęcia będą realizowane w systemie hybrydowym:

  • na uczelni w kontakcie bezpośrednim,
  • zdalnie z wykorzystaniem uczelnianej  platformy e-learningowej,

Forma studiów niestacjonarna, weekendowa

Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów: II
Ilość rat: 8
Czesne: 450 zł/miesięcznie2 raty po 1 750 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 3 450 zł.

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji - 85 zł nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.
PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku oraz szkół wyższych posiadający doświadczenie w zarządzaniu procesem rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta.
Zgłoszenia:
Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:

Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

Wymagane dokumenty:
-Podanie
- Odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia,
- Kwestionariusz zgłoszeniowy
- Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ