Socjoterapia

Cel/Adresaci
Studia dają uprawnienia do wykonywania zadań nauczycielka socjoterapeuty zajmującego się prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych i terapii zachowań dysfunkcyjnych.Przygotowują do badania i rozpoznawania indywidualnych potrzeb oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Wyposażają w wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych, których głównym celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych. Studia przygotowują do prowadzenia konsultacji z rodzicami, wspierania ucznia i rodziny (interwencja w sytuacjach kryzysowych) oraz wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów z uczniami.
Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
375 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca
się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.