Resocjalizacja

Cel/Adresaci
Studia wyposażają w specjalistyczną wiedzę do podjęcia pracy z dziećmi
i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Uczestnicy zyskują m.in. wiedzę z zakresu przepisów prawa karnego i wykroczeń oraz przejawów niedostosowania społecznego, jak i sposobów ich zapobiegania niezbędnych do diagnozowania oraz planowania i podejmowania działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji.Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności zjazdów)- 1 rok
295 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na
podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk
oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca
się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.