Ratownictwo medyczne studia licencjackie

Ratownictwo medyczne
studia licencjackie

 

O kierunkuRekrutacja krok po krokuOrganizacja StudiówCzesneStypendia i zniżkiOrganizacja StudiówPraktykiWykaz przedmiotów

Studia pierwszego stopnia – licencjackie 3 – letnie

Studiując u nas Ratownictwo medyczne inwestujesz we własne zdrowie i wiedzę. Stoisz na straży życia ludzkiego.

Celem kształcenia na studiach I stopnia jest profesjonalne przygotowanie przyszłych ratowników medycznych do pracy w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego Ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego tzw. ZRM -Zespoły Ratownictwa Medycznego to system udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Podstawę działania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. W kształceniu z zakresu ratownictwa medycznego mamy wieloletnie doświadczenie, ponieważ w ramach Medycznego Studium Zawodowego, zgodnie z wówczas obowiązującymi wymogami, wykształciliśmy ratowników medycznych na poziomie policealnym.

Kierunek Ratownictwo Medyczne na naszej uczelni powstał w 2014 r. po wprowadzeniu zmian prawnych obowiązujących od 2013 r., zgodnie z którymi, aby zostać ratownikiem medycznym należy ukończyć studia wyższe I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne.

Dla kogo są studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Ratownictwo Medyczne możesz studiować, jeżeli posiadasz pozytywnie ukończoną maturę. Musisz wiedzieć, że dopasowanie zawodu do swojej osobowości w przypadku ratownictwa medycznego, to najważniejsza rzecz, aby odnosić sukcesy w tej pracy. Pamiętaj więc, że aby zostać ratownikiem medycznym trzeba utrzymywać stałą i wysoką sprawność fizyczną, logicznie myśleć w sytuacjach stresowych, być spokojnym i odpowiedzialnym. Nie możesz bać się ryzyka i podejmowania trudnych decyzji. Co najważniejsze aby być ratownikiem medycznym musisz chcieć nieść pomoc innym i być skłonnym do poświęceń.

Ratownik medyczny to zawód, w który wpisana jest odpowiedzialność za ratowanie życia ludzkiego, dlatego współpracujemy z wybitnymi specjalistami o międzynarodowej sławie. Posiadamy profesjonalny sprzęt medyczny, a praktyki organizujemy w najlepszych placówkach służby zdrowia.

Wyobraź sobie, że aby w pełni przygotować Ciebie do zawodu w ramach studiów organizujemy obozy sprawnościowe, narciarskie, naukę nurkowania, zajęcia na hali sportowej i kurs samoobrony. Jesteśmy też współorganizatorami międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych na różnych szczeblach.

Spełnienie wymagań związanych ze specyfiką pracy ratownika medycznego zobowiązuje również do ciągłego dokształcania się, a co za tym idzie zdobywania lepszych kwalifikacji. Naszym absolwentom oferujemy kontynuowanie kształcenia na kursach na specjalnych warunkach: rabaty, możliwość opłat ratalnych. Prowadzimy m.in. kursy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych), zgodnie z wymogami ustawy o PRM (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

Pogotowiu ratunkowym; Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i innych oddziałach szpitalnych; Służbach mundurowych: Wojsko; Straż Pożarna; Straż Graniczna; Górskim pogotowiu ratunkowym; Lotniczym pogotowiu ratunkowym; Prywatnych firmach medycznych; Prywatnych firmach transportujących pacjentów; Placówkach szkoleniowych; Na terenie zakładów produkcyjnych, utrzymujących jednostki ratunkowe; Placówkach szkoleniowych; Na koloniach i obozach młodzieżowych; Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą

Rekrutacja na studia I stopnia jest ciągła. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Nabór na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęty!

Rekrutacja krok po kroku

KROK 1:
Wybrać kierunek kształcenia, który Cię interesuje.

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie.

KROK 2:
Jeśli masz pytania przyjdź do nas:
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 (pokój 102)

napisz do nas:
dziekanat@wsm.klodzko.pl

lub zadzwoń 74 867 13 02

KROK 3:
Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia składa w biurze rekrutacyjnym następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia I stopnia na obowiązującym formularzu.

b) ankietę osobową (studia I stopnia) na obowiązującym formularzu,

c) kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu),

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

e) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
Nr konta bankowego: 06 1090 2327 0000 0001 3022 1138
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:
imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
Kwota: 85zł

KROK 4:
Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia.

Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i zaprosimy do odebraniu decyzji o przyjęciu.

KROK 5:
Jeśli nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia.

Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni.

KROK 6:
Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Czas trwania: 3 lata – 6 semestrów (rozpoczęcie kształcenia październik)

Forma studiów:

Stacjonarna – (poniedziałek – piątek)
Niestacjonarna – (co 2 tygodnie- piątek, sobota, niedziela)

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku.

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w odpowiednio wyposażonych salach dydaktycznych.

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata Opłata rekrutacyjna
Opłata wpisowa
540 zł 638 zł 3140 zł 6170 zł 85 zł 0 zł

Przy wpłacie jednorazowej oszczędzacie Państwo aż 310 zł

 

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:
Imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, pielęgniarstwo)
Kwota: 85zł

W naszej uczelni wprowadziliśmy pakiety zniżek:

PAKIET ABSOLWENCKI:

– jeśli studiujecie lub studiowaliście na WSM w Kłodzku to przysługuje Państwu 10 % zniżki na kolejny kierunek.

– jeśli skończyliście Państwo kierunek medyczny w szkole policealnej przysługuje Państwu 5 % zniżki

PAKIET RODZINNY:

– jeśli ktoś z bliskiej rodziny (w pierwszej linii pokrewieństwa) studiuje na uczelni przysługuje Państwu 5% zniżki i 5% spokrewnionemu przez pierwszy semestr studiów.

Pakietów nie łączymy.

Treść zakładki

Zajęcia praktyczne prowadzone są:

W symulowanych salach dydaktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do symulacji medycznej m.in.

 • Specjalistyczne fantomy medyczne do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w zaawansowanych Medycznych Czynnościach Ratunkowych
 • Fantom urazowy wyposażony w sztuczne obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Fantomy noworodka, niemowlaka, dzieci, dorosłych, symulacja zadławienia
 • Fantomy do przetaczania płynów i podaży leków
 • Specjalistyczny sprzęt monitorujący główne funkcje życiowe, defibrylatory, monitory EKG
 • Fantomy anatomiczne głównie do zaopatrywania dróg oddechowych poprzez intubację, kaski krtaniowe, I-Gel, rurki krtaniowe, rurki nosowo gardłowe, rurki ustno gardłowe itp.
 • Respiratory manualne oraz automatyczne
 • Torby medyczne oraz sprzęt wykorzystywany a Ambulansach Państwowego Ratownictwa Medycznego…

Na basenie
Zimowy obóz sprawnościowy

 • Bezpieczeństwo w górach w okresie zimowym i letnim
 • Zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowy i alpinistyczny
 • Organizacja akcji ratowniczej w górach w różnych warunkach pogodowych
 • Podstawy wspinaczki górskiej, ćwiczenia ze sprzętem alpinistycznym
 • Techniki zabezpieczenia i transportu poszkodowanego w górach
 • Dotarcie do poszkodowanego zabezpieczenie i ewakuacja – szkolenie lawinowe
 • Współdziałanie z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR)
 • Ocena zagrożenia lawinowego
 • Poruszanie się za pomocą nart skiturowych

Letni obóz sprawnościowy

 • Bezpieczeństwo w wodzie i na lądzie
 • Zapoznanie i ćwiczenia ze sprzętem i technikami ratowniczymi
 • Chwyty ratownicze, style ratownicze, holowanie, nurkowanie
 • Wyciąganie poszkodowanego na brzeg,
 • Symulacje akcji ratowniczej w wodzie i na lądzie
 • Współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR)

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze (JRG) Państwowej Straży Pożarnej (PSP)

 • Zasady bezpieczeństwa w poszczególnych strukturach PSP
 • Zapoznanie się organizacją ratownictwa w strukturach PSP oraz funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG)
 • Nabycie wiedzy z zakresu specyfiki działania grup ratownictwa specjalistycznego w PSP
 • Zapoznanie się z wyposażeniem i standardami postępowania oraz pełną dokumentacją w KSRG
 • Zapoznanie się z zestawem ratowniczym PSP
 • Rola i zasady koordynatora medycznych działań ratunkowych komendy wojewódzkiej i powiatowej PSP
 • Zasadami współdziałania JRG z ZRM

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

 • Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Zapoznanie się z zasadami korzystania z wyposażenia medycznego oraz leków w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Udział w wykonywaniu procedur ratunkowych pod nadzorem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 • Udział w zabiegach medycznych wykonywanych we wszystkich obszarach SOR

Dysponent zespołów ratownictwa medycznego (ZRM)

 • Praktyki w Stacji Pogotowia Ratunkowego i w Zespołach Ratownictwa Medycznego
 • Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zespole Ratownictwa Medycznego
 • Zapoznanie się z zasadami pracy dyspozytora medycznego oraz przyjmowanie wezwań pod nadzorem dyspozytora medycznego
 • Zapoznanie się z zasadami korzystania ze sprzętu ratowniczego oraz leków będących na wyposażeniu ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstawowego i Specjalistyczego
 • Udział w wyjazdach interwencyjnych i branie udziału w procedurach ratunkowych
 • Udział w medycznych czynnościach ratunkowych u chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Praktyki zawodowe prowadzone są zgodnie z głównymi zasadami praktyk zawodowych dostępnych w regulaminie WSM w Kłodzku.

Uczelnia posiada liczne umowy i porozumienia z podmiotami dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają wiedzę teoretyczną jak i praktyczną którą będą mogli w pełni wykorzystać w swojej pracy zawodowej

Anatomia

Biochemia
Biofizyka
Biologia i mikrobiologia
Fizjologia
Patofizjologia
Farmakologia
Higiena i epidemiologia
Dydaktyka
Psychologia
Socjologia
Propedeutyka prawa
Metodologia badań
Zdrowie publiczne i jego aspekty międzynarodowe
Pierwsza pomoc
Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia
Demografia
Biostatystyka
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, polityka społeczna i zdrowotna
Podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Język angielski/język niemiecki
Basen/samoobrona
Podstawy filozofii/podstawy logiki
Podstawy ochrony środowiska/diagnostyka laboratoryjna
Podstawy żywienia człowieka/edukacja żywieniowa
Psychologia w ratownictwie/podstawy pomocy psychologicznej
Genetyka
Podstawowa opieka zdrowotna
Państwowa Straż Pożarna
Toksykologia
Medyczne czynności ratunkowe
Medycyna ratunkowa
Chirurgia
Choroby wewnętrzne
Pediatria
Psychiatria
Medycyna sądowa
Język migowy
Nowoczesne techniki diagnostyczne/diagnostyka obrazowa
Obóz sprawnościowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Intensywna terapia
Neurologia
Położnictwo i ginekologia
Traumatologia narządów ruchu
Medycyna katastrof
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
Seminarium licencjackie
Medycyna pola walki/pomoc humanitarna
Ratownictwo wysokościowe/podstawy kryminalistyki
Ratownictwo wodne/komunikacja interpersonalna
Ratownictwo górskie/zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Praktyka w ZRM