Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera

Cel/Adresaci
Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego, nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Student zyskuje wiedzę i umiejętności konieczne do edukacji i rewalidacji uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz z niepełno-sprawnościami sprzężonymi. Najnowsza wiedza, tendencje, metody
oraz formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem i zespołem Aspergera przygotowują do dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów oraz wspierania ich rodziców.Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów magisterskich
i licencjackich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga:
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni.

Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
360 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1400 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.