Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.

Cel / Adresaci
Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego, nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wyposażają w wiedzę i umiejętności konieczne do edukacji i rewalidacji uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Najnowsza wiedza tendencje, metody oraz formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem i zespołem Aspergera przygotują do dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów oraz wspierania ich rodziców. .
Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów magisterskich i licencjackich posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów:
3 semestry
480 godzin w tym 120 godzin praktyk
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1100 zł semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.