Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy i postępowania administracyjnego

Cel/Adresaci Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania placówkami oświatowymi z uwzględnieniem wymogów reformy systemu edukacji. Przekazana podczas studiów wiedza kierownicza, menedżerska oraz ekonomiczo– finansowe aspekty finansowania szkół umożliwią
sprostanie nowym wyzwaniom stawianym wszystkim typom szkół
i placówek oświatowych. Do programu studiów dodano wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, sposoby rozpatrywania skarg i wiele innych sprawiających najwięcej problemów dyrektorom placówek oświatowych.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego można uzyskać je w naszej uczelni. Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów szkół zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych, pracowników przedstawicieli organów prowadzących szkoły, osób legitymujących się wykształceniem wyższym zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji
z zakresu zarządzania w oświacie.Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne
Czas trwania studiów
2 semestry
270 godzin (30 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy.
Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.