Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Nazwa kursu szkolenia: OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
Adresaci kursu/szkolenia: Dla osób posiadających minimum wykształcenie średnie oraz które ukończyły 18 rok życia.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Uzyskanie uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Uzyskanie uprawnień do otwarcia własnej placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3(Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235). Nabycie kompetencji opiekuna.
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Program kursu:
Program nauczania:

Program szkolenia oparty na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz.368)

 

Obejmujący następujące bloki tematyczne:

 • Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki.
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kompetencje opiekuna.
 • Praktyki zawodowe w żłobku.

 

Warunki, które musi spełnić uczestnik kursu:

 • Osoba chcąca podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, jako opiekun.
 • Osoba posiadająca minimum wykształcenie średnie.
 • Osoba nie posiadająca kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.
 • Osoba nie posiadająca, co najmniej 2 letniego udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.
 • Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Liczba godzin:
200 godzin dydaktycznych
80 godzin zajęć praktycznych
Cena kursu:
1500 zł
Osoby prowadzące:
Grażyna Skubij – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika, nauczyciel kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe na kierunkach: zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, surdopedagogika. 35 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola, obecnie dyrektor Przedszkola nr 1 w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
 • Certyfikat
 • Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl
ZAPISZ SIĘ