Nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

Cel/Adresaci
  
Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i klasach I- III szkoły podstawowej. Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej posiadających świadectwo znajomości języka obcego (Certyfikat na poziomie B2), absolwentów filologii angielskiej lub niemieckiej oraz absolwentów studiów I lub II stopnia, znających język angielski lub niemiecki na poziomie co najmniej B2.
Czas trwania studiów
3 semestry
(przy zwiększonej intensywności zjazdów)- 1 rok

360 godzin (150 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa
Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Kłodzka, informacje udzielane są w dziekanacie WSM.
DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania, informacje udzielane są w dziekanacie WSM.