Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli – pierwsza pomoc

KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCY
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć w tym zakresie w szkołach
i placówkach oświatowych. Kwalifikacje ważne są przez 5 lat.
Dodatkowo rozszerzymy zakres kursu o elementy postępowania w trakcie epidemii.

Podstawa prawna:
Kurs prowadzony jest zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 r., poz. 1575) oraz ustawą z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późń. zm.)
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).
Program kursu
Program został opracowany ściśle według zaleceń Ministra Zdrowia. Zawiera takie elementy jak:

• Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
• Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego,
• Wezwanie pomocy,
• Zadławienia,
• Poszkodowany nieprzytomny,
• Zatrucia,
• Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
• Urazy,
• Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran

Kierownictwo naukowe nad kursem sprawuje Prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko.
Czas trwania szkolenia – 35h Część teoretyczna będzie realizowana online!

Wykładowcy – Czynni zawodowo ratownicy medyczni z wieloletnim stażem, wykładowcy akademiccy, autorytety związane z ratownictwem medycznym o szerokiej wiedzy praktycznej.
Cena szkolenia – 550zł