Gimnastyka korekcyjna i profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży

Gimnastyka korekcyjna i profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży

2 semestry


8 rat - 620zł / miesięcznie
 


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko
tel: +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Wady w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych w tym stawów kolanowych i stóp występują u 50% a nawet 60% dzieci i młodzieży. Aktualna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy pozwala przypuszczać, iż nastąpi znaczny wzrost występowania wad postawy oraz zwiększenie stopnia zaawansowania wad zdiagnozowanych wcześniej, co bezsprzecznie ma związek z nauką zdalną i całkowitym ograniczeniem aktywności ruchowej.

W szkołach, w których prowadzone są działania profilaktyczne z zakresu korekcji wad postawy programy powinny być nieustannie uzupełniane, modyfikowane i wzbogacane o nowe metody pracy. W szkołach gdzie brakuje takich działań wskazanym jest zwiększać kompetencje nauczycieli i tworzyć zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla różnych grup wiekowych, z różnymi wadami w obrębie układu ruchu. Nasze studia wyróżnia kompleksowe podejście do tematu/ ujęcie tematu z uwzględnieniem aspektu psychologicznego w procesie niwelowania wady postawy oraz stylu życia, który odgrywa niezwykle istotną rolę w korekcji i kompensacji wad.

 

Cel / Adresaci
Studia  skierowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: wychowanie fizyczne, pedagogika: wczesnoszkolna, przedszkolna, specjalna, trener sportu. Studia mogą też podjąć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich posiadający uprawnienia pedagogiczne chcący zdobyć nowe umiejętności do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w różnego rodzaju placówkach: przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach studiów słuchacz pozyska wiedzę z zakresu rodzaju wad postawy, wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych metod diagnostycznych, zasad doboru ćwiczeń do konkretnej wady, podstawowych i specjalnych metod korekcji, kompensacji i profilaktyki wda postawy u dzieci i młodzieży. Ponadto pozyska umiejętność prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, wyrównawczej-kompensacyjnej i ćwiczeń profilaktycznych.

Cele szczegółowe studiów:

Uzyskanie przez uczestników studiów wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz umiejętności praktycznych i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce niezbędnych do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Doskonalenie u uczestników studiów kompetencji pedagogicznych niezwykle istotnych w procesie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy praktycznej

Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w procesie usprawniania korekcyjnego.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry

300 godzin zajęć dydaktycznych, 60 godzin praktyk  

Organizacja studiów: Zajęcia będą realizowane w systemie hybrydowym:

  • na uczelni w kontakcie bezpośrednim,
  • zdalnie z wykorzystaniem uczelnianej  platformy e-learningowej,

Forma studiów niestacjonarna, weekendowa

Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe. Uzyskane kwalifikacje są zgodne ze Standardami kształcenia nauczycieli rozporządzeniem MNiSZW z dnia 25.07.20219 oraz Rozporządzeniem z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 r.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów: II
Ilość rat: 8
Czesne: 620 zł/miesięcznie2 raty - po 2430 zł
jednorazowa wpłata - 4810 zł

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji - 85 zł nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.
PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku oraz szkół wyższych posiadający doświadczenie w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Absolwent uzyska uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotu Gimnastyka korekcyjna w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.
Zgłoszenia:
Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:

Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Wymagane dokumenty:
- Karta zgłoszenia,
- Odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia,
- Skierowanie na badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych zostanie wydane po dostarczeniu wszystkich dokumentów oraz po wpłacie opłaty rekrutacyjnej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ