Geografia dla nauczycieli

Cel/Adresaci
Studia przygotowują do nauczania geografii. Celem studiów jest poszerzenie zasobu wiadomości w stopniu koniecznym do nauczania oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących zawodowo i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Podczas studiów uczestnik uzyska merytoryczne przygotowanie do nauczania geografii m.in. poprzez uzyskanie wiedzy z zakresu efektywnego nauczania z wykorzystaniem innowacyjnych metod realizacji programu nauczania. Natomiast zajęcia terenowe i praktyczne umożliwią pogłębienie wiedzy i wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz.U. 2012 poz. 131).
Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby z wyższym wykształceniem. Kształcenie mogą podjąć również osoby będące w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych. Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
350 godzin (60 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Profesjonalna kadra akademicka w zakresie nauk geograficznych oraz nauczyciele praktycy.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.