Edukacja plastyczna i muzyczna w szkole

Cel/Adresaci
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotów muzyka i plastyka. Studia wyposażają w wiedzę m.in. z zakresu niekonwencjonalnych metod nauczania muzyki i plastyki, metodyki prowadzenia zajęć artystycznych, arteterapii. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady kompozycji tańca i metody prowadzenia warsztatów teatralno– muzycznych.
Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia i przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów
Studia trwają– 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
400 godzin (150 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Artyści, muzycy i malarze, pedagodzy, antropolog kultury, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów teatralno– muzycznych m.in. w Rose Bruford College w Londynie dla anglojęzycznych studentów.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.