Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z diagnozą i pracą z uczniem z zespołem Aspergera (dawna nazwa oligofrenopedagogika)

Cel/Adresaci
Studia przygotowują do edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. Wyposażają w wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i metodyki nauczania
z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej,
niezbędną do pracy nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, oddziałach i szkołach integracyjnych.
Dodatkowo nadają kompetencje i praktyczne umiejętności
do pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
400 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk
oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1400 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się
z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.