dla studenta

DLA STUDENTA

SAMORZĄD STUDENCKIKOŁO NAUKOWEBIURO KARIEROBRONA PRACY DYPLOMOWEJPRAKTYKI ZAWODOWESTYPENDIA 2021/2022WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWABAZA NOCLEGOWABIBLIOTEKAAKTUALNOŚCI
SAMORZĄD STUDENCKI

SAMORZĄD STUDENCKI WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU:

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię. Samorząd jest prawnym reprezentantem ogółu studentów przed władzami uczelni i jednostkami zewnętrznymi. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno- bytowych i kulturalnych studentów. Reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu. Aktywnie uczestniczy w imprezach, wydarzeniach i akcjach promujących zdrowie
i naukę.

Chcesz do nas dołączyć i czynnie brać udział w życiu uczelni, jesteś aktywny i kreatywny?

Dołącz od nas!

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Studenckie Koło Naukowe
„Aureamediocritas”
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Medyczna
Ul. Okrzei 8, Kłodzko

Celami Studenckiego Koła Naukowego „Aureamediocritas” są:

1. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z pielęgniarstwem, ratownictwem medycznym, fizjoterapią, kosmetologią i innymi zagadnieniami medycznymi.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych.
3. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
4. Promowanie Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
5. Prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych z wybranymi zagadnieniami (stworzenie bazy materiałów z zakresu kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i kosmetologia, przydatnych w nauce oraz pracy zawodowej).
6. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie.
7. Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej (przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych).
8. Integracja środowiska uczelnianego.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i kosmetologii.
2. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą dziedziną medyczną (konferencje, wykłady, seminaria, debaty, warsztaty).
3. Kreowanie nowych przedsięwzięć (pokazy, wystawy, szkolenia) i wspieranie innych przedsięwzięć w instytucjach i ośrodkach o charakterze medycznym w zakresie wybranych działań prospołecznych.
4. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek SKN między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie:
– raportów z badań,
– prac członków Koła,
– wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub zespołową działalnością członków Koła.
5. Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów fizjoterapii i rehabilitacji.

Materiały do pobrania:

– Wniosek o przyjęcie do Studenckiego Koła Naukowego  |  POBIERZ  |

 

Prezes Studenckiego Koła Naukowego

 

BIURO KARIER

Biuro Karier zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów, którego zadaniem jest przeprowadzanie badań w celu uzyskania informacji na temat jakości kształcenia, a opracowane statystycznie wyniki staną się wytycznymi do tworzenia nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowania programów nauczania w celu dostosowania do wymagań rynku pracy. Badaniami objęci zostają absolwenci wszystkich kierunków i form studiów.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów rozpoczyna się od działań informacyjnych przeprowadzonych przez Biuro Karier, mających na celu wyjaśnienie studentom znaczenia badań i zmotywowanie do wzięcia w nich czynnego udziału.

Monitoring karier zawodowych absolwentów przeprowadzany jest za pomocą ankiet. Ankiety są rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu podczas wypełniania karty obiegowej. Ankietę i prośbę o jej wypełnienie kierujemy do naszych absolwentów drogą elektroniczną po trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów. Wyniki badań opracowane przez Biuro Karier podane będą w formie zbiorczych zestawień i wniosków wyłącznie o charakterze ogólnym.

Ocena przydatności wiedzy zdobytej podczas studiów do pracy zawodowej przez absolwentów stanowi dla naszej uczelni bardzo cenne źródło informacji dzięki którym podwyższymy jakość kształcenia a nasi absolwenci będą coraz bardziej cenieni na rynku pracy.

Biuro Karier zajmuje się również ze spotkaniami z pracodawcami, którzy na stronie internetowej mogą umieszczać oferty pracy.

STYPENDIA

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

O programie:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku jest na etapie aplikowania o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) przyznawaną przez Komisję Europejską.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe –ErasmusLeonardo da VinciComenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać
do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji
na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń
lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz
wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu)
i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

BAZA NOCLEGOWA

BIBLIOTEKA

Biblioteka

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

SAMORZĄD STUDENCKI

Dominika Kachel

Dominika Kachel

Przewodnicząca
Alicja Hamela

Alicja Hamela

Wiceprzewodnicząca
Oliwia Kasperek

Oliwia Kasperek

Sekretarz
Natalia Wolska

Natalia Wolska

Skarbnik
Tomasz Cecot

Tomasz Cecot

Członek Samorządu Studentów
Tomasz Wojewodzic

Tomasz Wojewodzic

Członek Samorządu Studentów