Dietetyka* studia licencjackie

Dietetyka*
studia licencjackie
w trakcie organizacji

 

O kierunku DietetykaRekrutacja krok po krokuOrganizacja StudiówCzesneStypendia i zniżkiZajęcia praktycznePraktyki zawodoweWykaz przedmiotów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3- letnie

Dietetyka to kierunek który będzie uruchamiany na naszej Uczelni. Kształcenie na kierunku Dietetyka odbywać się będzie w formie: stacjonarnej oraz niestacjonarnej

 • Studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) na których uzyskasz tytuł licencjata Dietetyki.

 

Żywienie człowiek to dziedzina, która obecnie przeżywa prawdziwe odrodzenie. Ludzie na całym świecie chcą być bardziej świadomi spożywanych produktów oraz tego jakie mają one wartości odżywcze.

Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne jak również kierunek rolniczy technologia żywności i żywienia, z którymi łączy je m. in. program nauczania. Absolwent przygotowanyjest do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanego z chorobą i prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego jak i posiada wiedzę na temat przygotowywania żywności.

Gwarantujemy wykładowców zajmujących się tą dziedziną nauki a przede wszystkim wykładowców praktyków o najwyższych kwalifikacjach, którzy zdobyli doświadczenie poza uczelnią adekwatnie do prowadzonych zajęć.

W naszej uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i doskonalących.

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

Absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych, w tym fitness clubach,
 • sanatoriach, domach zdrojowych, ośrodkach SPA,
 • gabinetach promocji zdrowia,
 • szkołach, przedszkolach, żłobkach,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

* w trakcie organizacji

 

KROK 1:
Wybrać kierunek kształcenia, który Cię interesuje.

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie.

 

KROK 2:
Jeśli masz pytania

przyjdź do nas: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 (pokój 102)
napisz do nas dziekanat@wsm.klodzko.pl
lub zadzwoń 748671302

 

KROK 3:
Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia składa w biurze rekrutacyjnym następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia I stopnia na obowiązującym formularzu.

b) ankietę osobową (studia I stopnia) na obowiązującym formularzu,

c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

e) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
Nr konta bankowego: 06 1090 2327 0000 0001 3022 1138
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, ratownictwo medyczne)
Kwota: 85zł

KROK 4:
Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia.

Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i zaprosimy do odebraniu decyzji o przyjęciu.

KROK 5:
Jeśli nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia.

Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni.

KROK 6:
Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Czas trwania: 3 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)

Forma studiów:

 • Stacjonarna (poniedziałek-piątek)
 • Niestacjonarna (co 2 tygodnie-sobota, niedziela)

 

Studia składają się z 700 godzin zajęć praktycznych.
Zajęcia teoretyczne są prowadzone w salach dydaktycznych.

Uczelnia posiada liczne umowy i porozumienia z podmiotami dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają wiedzę i praktykę z jaką będą mieli styczność w swojej pracy zawodowej.

To od Państwa zależy jaką opcję wpłaty czesnego wybierzecie

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata wpisowe
440 zł 520 zł 2550 zł 4990 zł 85 zł

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:
Imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, pielęgniarstwo)
Kwota: 85zł

 

W naszej uczelni wprowadziliśmy pakiety zniżek:

PAKIET ABSOLWENCKI:

– jeśli studiujecie lub studiowaliście na WSM w Kłodzku to przysługuje Państwu 10 % zniżki na kolejny kierunek.

– jeśli skończyliście Państwo kierunek medyczny w szkole policealnej przysługuje Państwu 5 % zniżki

 

PAKIET RODZINNY:

– jeśli ktoś z bliskiej rodziny (w pierwszej linii pokrewieństwa) studiuje na uczelni przysługuje Państwu 5% zniżki i 5% spokrewnionemu przez pierwszy semestr studiów.

Pakietów nie łączymy.

Strona w przygotowaniu

Zajęcia praktyczne

Obok tradycyjnych form wykładów i ćwiczeń na kierunku Dietetyka prowadzone będą zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem laboratoriów, pracowni,a także zajęć praktycznych w licznych instytucjach związanych z żywieniem, jak również umożliwiamy studentom odbycie praktyk, które pozwolą im uzyskać kwalifikacje praktyczne i zapoznać się ze specyfiką ich działalności.

Kształcenie praktyczne będzie się odbywało w takich instytucjach jak:

szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej, zakłady żywienia zbiorowego, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej, liczne gabinety dietetyczne i odnowy biologicznej SPA, sanatoria ze szczególnym uwzględnieniem miejsc takich jak: Uzdrowiska Kłodzkie S.A z siedzibą
w Polanicy Zdrój oraz Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A. z siedzibą w Lądku Zdrój, domy zdrojowe, a także firmy przygotowujące żywość, a zatem wszechstronne miejsca pracy przyszłych dietetyków.

 

Etyka w zawodzie dietetyka
Podstawy statystyki
Fizyka z elementami biofizyki
Technologie informacyjne
Ekologia i ochrona środowiska
Przysposobienie biblioteczne z ochroną własności intelektualnej
Język obcy(do wyboru)
Wychowanie fizyczne
Anatomia człowieka
Fizjologia człowieka
Psychologia ogólna
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
Chemia żywności
Genetyka
Podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego
Mikrobiologia ogólnai żywności
Technologia żywności
Biochemia ogólna i żywności
Podstawy dietetyki
Fizjologia człowieka
Biochemia ogólna i żywności
Parazytologia
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Żywienie kliniczne
Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością
Analiza i ocena jakości żywności
Higiena , toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia potraw
Diagnostyka laboratoryjna
Żywienie regionalne/ Choroby cywilizacyjne/Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia/ Elementy metodyki różnych dyscyplin sportowych
Technologia potraw
Towaroznawstwo żywności
Prawna ochrona konsumenta z oceną jakości żywienia
Komunikacja społeczna
Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym
Psychologia żywienia/ Choroby dietozależne/Poradnictwo dietetyczne/Inżynieria i aparatura przemysłu gastronomicznego/Żywność funkcjonalna i dietetyczna z elementami nutrigenomiki/Dietoprofilaktyka/Podstawy organizacji i higieny pracy/ Żywienie w sporcie i rekreacji/ Biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie/ Biomechanika w sporcie/ Poradnictwo dietetyczne w sporcie/ Antropologia i teoria sportu/ Żywienie w gerontologii/ Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej/ Toksykologia żywności/ Podstawy marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych/ Projektowanie diet
Seminarium
Kosmetologia specjalistyczna
Biotechnologia w kosmetyce
Metodologia badań naukowych
Seminarium dyplomowe
Prawo medyczne
Makijaż permanentny
Choroby zawodowe/podstawy onkologii
Podstawy zarządzania/marketing i zarządzanie
Podologia/pielęgnacyjna stopy cukrzycowej
Aromaterapia/sensoryka
Pielęgnacja skóry młodzieńczej/ pielęgnacyjna skóry dojrzałej
Specjalistyczna pielęgnacja dłoni/ specjalistyczna pielęgnacyjna stóp
Bezpieczeństwo pracy/ergonomia
Kosmetologia specjalistyczna