Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Cel / Adresaci
Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
Na studia zapraszamy absolwentów studiów I lub II stopnia z przygotowaniem
pedagogicznym.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry (przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
370 godzin +120 godzin praktyk
Organizacja studiów: – do ustalenia z grupą
– możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie ferii/wakacji
Warunki uzyskania świadectwa: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
 

Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.

Cel / Adresaci Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego, nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wyposażają w wiedzę i umiejętności konieczne do edukacji i rewalidacji uczniów …

Nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  Cel/Adresaci    Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i klasach I- III szkoły podstawowej. Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej posiadających świadectwo …