Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy i postępowania administracyjnego

Cel/Adresaci Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania placówkami oświatowymi z uwzględnieniem wymogów reformy systemu edukacji. Przekazana podczas studiów wiedza kierownicza, menedżerska oraz ekonomiczo– finansowe aspekty finansowania szkół umożliwią sprostanie nowym wyzwaniom stawianym …

Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera

Cel/Adresaci Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego, nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Student zyskuje wiedzę i umiejętności konieczne do edukacji i rewalidacji uczniów ze spektrum …

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Cel/Adresaci
Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania
w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
Na studia zapraszamy absolwentów studiów I
lub II stopnia z przygotowaniem
pedagogicznym.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
370 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie
zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk
oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo 
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Kłodzka. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.