dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk

Studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – magisterium r. 1980, podyplomowe studia filozoficzno-etyczne na Uniwersytecie Opolskim w latach 1993-1995. Wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach : podstawowej, gimnazjum i noworudzkim LO. W latach 2009-2015 dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku.

W latach 1995-1998 we współpracy z Kuratorium Oświaty ówczesnego województwa wałbrzyskiego prowadził badania systemu wartości młodzieży szkół średnich woj. wałbrzyskiego, których wyniki publikował w Monitorze Szkolnym, czasopiśmie KO jak i w prasie lokalnej. Od r. 1996 prowadził badania socjologiczne społeczności lokalnych – w obliczu traumy transformacji, badania procesu otwierania się granic i tworzenia się pogranicza polsko-czeskiego, a także jego instytucjonalizacji w postaci Euroregionu Glacensis i analizy przejawów transgraniczności, czego pokłosiem było kilkanaście publikacji  naukowych i rozprawa doktorska  obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2007 roku na temat: Socjologiczne problemy kształtowania się pogranicza polsko-czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Glacensis.

Od 2000 roku prowadził  zajęcia ze studentami w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, a w latach 2004-2013 także w Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu Colegium Glacense w Nowej Rudzie. Na tych uczelniach będąc adiunktem – wykładał socjologię ogólną, socjologię pogranicza, a także metodologię badań społecznych i filozofię.

Od początku jej działalności związany z Wyższą Szkołą Medyczną w Kłodzku jako wykładowca, od września 2016 r. także dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, a od 2022 dziekan ds. studiów podyplomowych. Wprowadza  adeptów kierunków medycznych w arkana socjologii – szczególnie socjologii medycyny, filozofii, a także etyki i bioetyki. W artykule: Socjologia dla medycyny pomieszczonej  w publikacji uczelni: Misja zawodów medycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli przedstawił rolę związków medycyny i socjologii.