Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia

Cel / Adresaci
Studia nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i dodatkowo przygotowują do organizacji i koordynowania działań w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych w społecznościach szkolnych.
Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Wychowanie do życia w rodzinie to studia podyplomowe, które kierujemy do nauczycieli , którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu i koordynować działalność w zakresie promocji zdrowia.
WAŻNE! Do kształcenia na studiach podyplomowych
nie jest wymagane zatrudnienie w charakterze nauczyciela.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni.
Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie
pedagogiczne.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
350 godzin + 60 godzin praktyk
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca
się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.
Promocja dla absolwentów
kursów kwalifikacyjnych:
 
Zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu „Wychowanie do życia
w rodzinie” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Czas trwania – 1 semestr. Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów, a absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)