Tyflopedagogika

Cel / Adresaci
Podczas studiów przygotujemy do pacy z dziećmi i młodzieżą z wadami wzroku oraz z ich rodzinami i społecznością szkolną.
Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne pozwolą
stworzyć przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie lub całkowicie ograniczają poznawanie świata.
Na studia zapraszamy nauczycieli i absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących pomóc w przełamaniu barier
w edukacji, leczeniu i rehabilitacji. osobom z wadami wzroku.
WAŻNE! Do kształcenia na studiach podyplomowych
nie jest konieczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyska w naszej uczelni.
Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie
pedagogiczne.
Czas trwania studiów:
2 semestry – 240 godzin (oraz 120 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z obrony pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
240 zł miesięcznie lub 1400 zł semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 2 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.