Terapia pedagogiczna

Cel /Adresaci
Studia wyposażają w specjalistyczną wiedzę uprawniająca do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
oraz indywidualnej i grupowej terapii dzieci i młodzieży
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Przygotowują do pracy terapeutycznej z uczniami z zaburzeniami sensorycznymi, Zespołem Aspergera, ze spektrum autyzmu oraz ze szczególnymi uzdolnieniami.
Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia
kierunków: filologicznych, psychologicznych
oraz logopedycznych i podjadających przygotowanie pedagogiczne
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania
pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej
uczelni.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
375 godzin (120 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na
podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk
oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony pracy
dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1300 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca
się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.