Studia magisterskie – Rekrutacja

STUDIA PODYPLOMOWE - REKRUTACJA

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie studia II stopnia składa w biurze rekrutacyjnym WSM w Kłodzku następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu

b) ankietę osobową na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu,

c) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty

d) Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (kandydat będący cudzoziemcem)

e) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

f) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

g) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Nr konta bankowego:
06 1090 2327 0000 0001 3022 1138

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku , ul.Okrzei 8 , 57-300 Kłodzko

Tytuł:
imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek