Studia Licencjackie – Rekrutacja

STUDIA LICENCJACKIE
I STOPNIA - REKRUTACJA

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia / studia pomostowe składa w biurze rekrutacyjnym WSM w Kłodzku następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia I stopnia / studia pomostowe na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu

b) ankietę osobową (studia I stopnia / studia pomostowe) na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu,

c) kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu),

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

e) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne..

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku , ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko

Tytuł:
imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek